Normativa

Resolució de 23 de juny de 2016, per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2016-2017

L’article 100 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu que l’Administració educativa ha de promoure i fomentar la capacitat de lideratge dels professionals de l’organització i la gestió dels centres educatius i l’oferta de serveis d’assessorament, orientació i suport per a la gestió de la innovació en l’àmbit educatiu, i ha de proposar i adoptar les mesures pertinents a aquests efectes.

El Pla de Govern de l’XI legislatura preveu, en l’àmbit de polítiques educatives, l’objectiu d’aprofundir en l’autonomia dels centres i en el seu treball en xarxa i donar suport als docents per a l’actualització i millora de la seva tasca. Els documents per a l’organització i la gestió dels centres s’han agrupat en quatre grans àmbits, pensats en clau d’usuari: projecte educatiu de centre, currículum, organització del centre i gestió del centre. En conseqüència, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 16 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,