Skip available courses

Available courses

Materials per a la tutoria.

Activities and resources to practice and improve the productive and receptive skills in English in a communicative way

Activitats complementàries per al curs de llengua catalana i literatura de 4t d'ESO

El Projecte de recerca està dirigit a l’alumnat de quart d’ESO i està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que l’alumnat haurà de realitzar entorn un tema i que té com a finalitat última la realització d'un treball escrit que haurà d'exposar oralment.

Programa de la materia de Lengua y Literatura de 4º de ESO. Zorzal (Castellnou)

Activities and resources to practice and improve the productive and receptive skills in English in a communicative way

Activities and resources to improve the receptive and communicative skills in English.
Keeping up to date with the latest news and events reported around the world

Curs d'Història de la Filosofia corresponent a la matèria de 2n de Batxillerat

Programa correspondiente al Curso de Acceso a Ciclos de Grado Superior (CAS) de la asignatura de Lengua Castellana

Tutoria

Activities and resources to improve the receptive skills- basically reading - and the productive skills, mainly focus on writing

El Projecte integrat del PIP té per objectiu possibilitar l'aplicació globalitzada de les unitats de competència desenvolupades al llarg del procés d'aprenentatge en relació al perfil professional de " l'Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic "

Curs de formació bàsica en la prevenció de riscos laborals propis de l'entorn de treball relacionat amb el comerç per tal d'aplicar les mesures de prevenció i protecció més adients. 

Conjunt d'activitats complementàries i de reforç del Mòdul A4 de Tècniques administratives bàsiques del PIP d' " Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic "

Continguts i activitats complementàries i de suport del Mòdul A del PIP " Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic"

This course is designed to improve the communicative skills in English and to get a better insight into the functioning of the language. 

La formació en centres de treball

M8- Operacions administratives de supor. Curs 2013-14. (Carme Trepat)

A aquest curs moodle se li aplica la mateixa llicència que els materials originals dels quals s'ha fet adaptació per a moodle:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

Treballar a partir d'una empresa simulada, des de la seva creació fins al seu funcionament quotidià. L'alumnat són els RRHH i des de la primera unitat formativa s'ocupen de resoldre'n les tasques administratives.

Les tres primeres unitats descriuen els inicis de l'empresa simulada (creació, organització i llançament al mercat) i les sis següents descriuen les tasques principals que s'han de realitzar en els diferents departaments que hem dividit l'empresa.

Estudiarem:

L'organització del departament de RRHH i les funcions d'aquest.

L'expedient personal on es reflecteix l'historial laboral de cada treballador a l'empresa.

Les fonts de reclutament, el dret laboral, el contracte de treball, la jornada laboral, el sistema de la SS, el salari  i el rebut de salaris(casos pràctics), liquidació i ingrés de retencions(IRPF) i cotitzacions(SS), modificació, suspensió i extinció del CT.

Prevenció de riscos laborals.

Qualitat i documents de control: control d'assistència,protecció mediambiental,qualitat i RRHH.

En una empresa es generen moltes operacions de compravenda, caldrà estudiar el seu funcionament. Per altra banda,  s'han de gestionar molt bé els estocs i també tenir present les declaracions fiscals que se'n deriven d'aquestes operacions.

A aquest curs moodle se li aplica la mateixa llicència que els materials originals dels quals s'ha fet adaptació per a moodle:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

M8- Operacions administratives de supor. Curs 2013-14. (Carme Trepat)

A aquest curs moodle se li aplica la mateixa llicència que els materials originals dels quals s'ha fet adaptació per a moodle:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

ESTACIONS TRANSFORMADORS I REGLAMENT

To offer a wide range of  technical vocabulary, activities and websites to improve the receptive and communicative skills in English

Taller destinat al professorat que pretén convidar a reflexionar sobre el tractament que es dóna a la lectura en les diferents àrees del currículum i a elaborar materials per treballar-la des d’una triple dimensió: aprendre a llegir, llegir per aprendre i gaudir de la lectura.

Enquestes Cicles Formatius