Projecte de lectura a l’ESO

Des del curs 2012-13, el Seminari de Llengua castellana i Literatura està desenvolupant un projecte de lectura a l’ESO. El seu objectiu primordial és fomentar l’hàbit lector dels nostres alumnes i, a la vegada, orientar-los en el seu procés d’aprenentatge cap a lectures més exigents, que demanen uns lectors crítics i madurs.

Els alumnes cada trimestre han de realitzar de forma obligatòria una lectura triada lliurement. El professor, a la sessió de lectura, li correspon fer el seguiment individualitzat, a fi de detectar dificultats, grau d’assoliment de la comprensió lectora, ritme lector, adequació de la lectura…

Aquest projecte implica el suport de les biblioteques (tant de llum de mar, biblioteca del nostre centre, com la biblioteca publica Ferrer i Guàrdia) i el de les famílies. Aquestes poden acompanyar el seu fill, en el seu creixement lector, proposant lectures, suggerint títols a la llibreria…

biblioteca-ins-alella-min biblioteca-copia-min

No es tracta d’un projecte aïllat, sinó d’una experiència didàctica, que s’està fent extensiva en els darrers cursos al Seminari de Llengua catalana i Literatura i al Seminari de Matemàtiques. Durant el curs 2015-2016, es va construir un tauler, amb l’eina Pinterest, que tenia com a finalitat mostrar el pla de lectura de l’institut i crear una xarxa lectora.

Accés a la xarxa lectora de l'INS ALELLA
Accés a la xarxa lectora de l’INS ALELLA

 

Clicant a la imatge, podeu accedir a diferents taulers. Per una banda, recullen les lectures lliures que estan fent els nostres alumnes i, per l’altra, presenten  propostes diverses de lectura que aporten els seminaris i la mateixa biblioteca. Volem, així, acompanyar els nostres alumnes en el seu procés de maduració com a lectors.

 
 

Finalment, aquest curs els Seminaris de Llengua catalana i Llengua castellana estan realitzant un projecte conjunt –Fem un booktrailer-, proposat per la biblioteca pública Ferrer i Guàrdia d’Alella, que reforça la nostra activitat particular i aporta, a més a més, la possibilitat de consolidar el vincle amb la biblioteca pública i fomentar en els estudiants, el gust per llegir, a més de realitzar un producte suggerent com és un booktrailer.