Estudis de batxillerat

El batxillerat a l'Institut Vidreres

Aspectes generals

El batxillerat ofereix una formació tant general com especialitzada que prepara els alumnes per continuar posteriorment amb estudis universitaris, o bé cursar cicles formatius de grau superior o incorporar-se al món laboral. El batxillerat s’organitza en tres modalitats:

  • Arts (No es cursa a l’Institut Vidreres).
  • Humanitats i Ciències Socials. S’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.
  • Ciències i Tecnologia. S’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Per accedir al batxillerat en qualsevol de les seves modalitats cal estar en possessió del títol de graduat en educació secundària. També hi pot accedir l’alumnat que hagi obtingut el títol de Tècnic un cop superat un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Els/les alumnes poden romandre al batxillerat en règim diürn un màxim de quatre anys, consecutius o no.

Pla d'estudis

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics, durant els quals es cursen matèries de tres tipus:

  • Matèries comunes a totes les modalitats de batxillerat.
  • Matèries de modalitat, corresponent a l’opció escollida per l’alumne/a.
  • Matèries optatives a escollir, dintre de cada modalitat, entre l’oferta educativa del Centre.

L’alumne/a ha de triar durant els dos cursos de batxillerat vuit matèries. Com a mínim sis han de correspondre a matèries de modalitat, de les quals com a mínim cinc han de ser de la modalitat escollida. L’estudiant ha de completar-ne l’horari amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d’altres modalitats o amb matèries optatives.

Matèries comunes

Matèries 1r curs

Hores setm.

Matèries 2n curs

Hores setm.

Llengua Catalana i Literatura

2

Llengua Catalana i Literatura

2

Llengua Castellana i Literatura

2

Llengua Castellana i Literatura

2

Llengua Anglesa

3

Llengua Anglesa

3

Filosofia i Ciutadania

2

Història de la Filosofia

3

Educació Física

2

Història

3

Tutoria

1

Tutoria

1

Ciències món contemporani

2Total

14

Total

14

1r Batxillerat. Matèries de modalitat i optatives: (4 hores lectives setmanals cadascuna)

L’alumne/a ha de triar una materia de cada franja de modalitat

FRANGES

HUMANITATS I C. SOCIALS

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Modalitat 1

Llatí I
Matemàtiques aplicades CC.SS I

Matemàtiques I

Modalitat 2

Literatura Castellana
Història Món Contemporani
Economia

Física I
Ciències de la Terra i medi. I

Modalitat 3

Economia de l’Empresa I
Grec I

Química I
Dibuix Tècnic I
Electrotècnia

Mod. 4 i Optatives

Literatura Universal
Francès
Llengua i comunicació
Religió

Biologia I
Tecnologia  Industrial I
Francès
Llengua i comunicació
Religió

2n Batxillerat. Matèries de modalitat i optatives: (4 hores lectives setmanals cadascuna)

L’alumne/a ha de triar una materia de cada franja de modalitat

FRANGES

HUMANITATS I C. SOCIALS

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Modalitat 1

Llatí II
Matemàtiques aplic. CC.SS.II

Matemàtiques II


Modalitat 2

Literatura catalana
Geografia

Física II
Ciències de la Terra i medi. II


Modalitat 3

Economia de l’Empresa II
Grec II

Biologia II
Dibuix Tècnic II

Mod. 4 i Optatives

Història de l’Art
Història de Catalunya
Psicologia i Sociologia
Estada a l’empresa*

Química II
Tecnologia Industrial II
Psicologia i Sociología
Estada a l’empresa *

*La matèria Estada a l’Empresa es desenvolupa fora de l’horari lectiu.

En negreta, matèries de les quals es poden examinar a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU)

El treball de recerca

El treball de recerca consisteix en una tasca individual d’investigació en la qual l’alumne/a haurà de demostrar la seva habilitat per tal de buscar informació, estructurar-la, analitzar-la i treure’n conclusions pròpies. Aquest treball és obligatori, és supervisat per un professor/tutor i cal aprovar-lo per obtenir el títol de batxiller. Suposa un 10% de la qualificació final que s’obtindrà en acabar els estudis de batxillerat.

Canvi de matèries de modalitat de batxillerat

Durant el primer mes de classe, els/les alumnes de 1r i 2n curs poden sol·licitar el canvi d’alguna de les matèries de modalitat o de les optatives que hagin triat. En matricular-se del segon curs l’alumne/a també pot sol·licitar un canvi de modalitat (en aquest cas ha de superar quatre o més de les matèries pròpies d’aquesta nova modalitat). Si l’alumne té matèries pendents de primer, el canvi de modalitat no l’eximeix del deure de recuperar-les a segon per tal d’obtenir el títol de batxiller.

Avaluació i promoció

Els alumnes passen de primer a segon curs quan han superat totes les matèries o tenen avaluació negativa de dues matèries com a màxim. L'alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries, s’ha de matricular de les matèries pendents del curs anterior. S'estableixen dues convocatòries de recuperació de les matèries pendents de primer, una a finals de setembre i, en cas de no haver superat alguna d'elles, una altra durant el mes d'abril.

Els alumnes que repeteixen 1r curs l'han de cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre (és a dir, cinc o més). Si l'alumne/a no passa a segon i té avaluació negativa en tres o quatre matèries pot optar per una de les següents opcions:

  • Matricular-se a 1r curs de batxillerat en la seva totalitat renunciant a totes les qualificacions obtingudes.
  • Matricular-se a 1r curs només de les tres o quatre matèries en què s'hagi obtingut avaluació negativa.

L'alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries es pot matricular d'aquestes sense necessitat de tornar a cursar les ja superades. Si l’alumne/a que hagi de repetir segon curs té superat el treball de recerca i/o l'estada a l'empresa, no els ha de repetir. Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos, inclòs el treball de recerca. La qualificació final del batxillerat s’obtindrà de la mitjana aritmètica de les matèries comunes i de modalitat cursades en els dos anys (M) i de la nota del treball de recerca (TR), segons la fórmula següent:

Qualificació final del batxillerat = 0.9 · M + 0,1 · TR

Més informació

Darrera modificació: dijous, 21 novembre 2013, 11:25