Cantina

El centre disposa del servei de cantina del que es pot beneficiar qualsevol membre de la comunitat educativa durant l’horari lectiu o en activitats programades pel centre. També el centre es beneficia de la cantina en d’altres moments del curs escolars com activitats extraescolars, reunions, festes de graduació…

Els alumnes poden utilitzar el servei durant les hores d’esbarjo. Un cop finalitzat el seu horari lectiu, els alumnes marxen a casa.