Acollida

Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular (suport lingüístic)

El centre té definit un protocol d’actuacions per tal de facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut al centre . Aquest protocol és compartit pel professorat del centre. Disposem d’una aula d’acollida amb materials adaptats i una tutora responsable de l’aprenentatge inicial de la llengua. Així mateix tenim elaborat un model de PI per tal d’ordenar els aprenentatges de l’alumne nouvingut i facilitar el seu pas a l’aula ordinària.

En quant a l’avaluació, els criteris i els instruments queden recollits al PI de cada alumne/a.

El professorat del centre ha arribat a una sèrie d’ acords en relació a l’atenció de l’alumnat estranger que estan recollits al document sobre avaluació i que estan recollits als diferents Departaments.

 OBJECTIUS del suport lingüístic
  • Assignar un/a professor/a del centre com a tutor/a d’acollida i/o suport lingüístic amb el perfil adequat per desenvolupar les funcions corresponents.
  • Adequar, si s’escau, els documents de centre a la realitat sociolingüística i sociocultural en els aspectes relacionats amb l’acollida i la capacitació lingüística de l’alumnat de procedència estrangera.
  • Tenir nomenat un/a coordinador/a  de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC) de centre o assignar específicament a algun membre de l’equip directiu la tasca de coordinació i seguiment d’aquests recursos.
  • Promoure la participació del professorat en les sessions de formació i assessorament.
  • Definir estratègies específiques per a l’atenció a l’alumnat nouvingut i per a l’alumnat de procedència estrangera, no castellanoparlant, que necessiti suport lingüístic per seguir el currículum ordinari..
  • Vetllar per la coherència del pla individualitzat de l’alumnat nouvingut i de l’alumnat de procedència estrangera, no castellanoparlant, que necessita suport lingüístic perquè l’avaluació processual i final s’hi adeqüi.
  • Garantir la coordinació i un sistema de traspàs d’informació efectiu entre els diferents professionals que intervenen en l’educació de l’alumnat nouvingut i de l’alumnat de procedència estrangera, no castellanoparelant,  que necessita suport lingüístic.