Projecte educatiu

Identitat

L’institut és un espai acollidor i de trobada de totes les persones que, directament o indirectament, tenen relació amb els joves. L’alta diversitat de l’alumnat està integrada en el funcionament diari del centre, amb uns valors d’igualtat d’oportunitats i de compromís social molt clars i definits.

El nostre principal objectiu és educar i formar persones que esdevinguin ciutadans integrats i compromesos en una societat amb continus canvis. Volem que adquireixin unes capacitats bàsiques i que siguin autònoms, reflexius i responsables en la seva actuació. Tractem a cada alumne individualment, acompanyant-lo en el seu procés i fent-lo partícip de la seva evolució personal i acadèmica amb la intenció que arribi al màxim de les seves possibilitats.

És un centre obert als nous reptes i al seu entorn donant una especial importància a una xarxa comunitària on tothom hi té cabuda. Per tant és flexible, adaptant-se a les noves realitats i treballant el diàleg i la participació. El destinatari final i clar de la nostra feina és i serà l’alumne, i per això treballarem amb totes les persones de l’entorn.

Un tret distintiu és el nostre equip de professors, implicat en col•laborar i participar en el procés de maduració integral de l’alumne conjuntament amb la família. El professorat té una actitud dinàmica que s’implica en projectes d’innovació per adaptar-se als canvis i als nous reptes educatius. El centre vol millorar el resultat acadèmic i professional de tots i cadascú dels alumnes sense oblidar-nos del seu creixement integral i de les múltiples realitats socials. Per a la integració d’aquest alumnat a la nostra societat és bàsic el coneixement de la llengua i la cultura catalana. Així com la utilització d’estratègies i recursos per mitigar les situacions socialment més desfavorides.

Per aconseguir-ho necessitem la contínua formació del professorat i la implicació en el funcionament del centre. L’estabilitat d’una plantilla engrescada en els mateixos objectius ens permetrà avançar en temes tan necessaris com per exemple l’ús de les noves tecnologies dins i fora de l’aula i la presència de l’anglès en diferents matèries.

Línies bàsiques

L’esperit del centre i les línees bàsiques no han canviat al llarg dels seus anys de funcionament:

 • Fer de l’Institut un centre públic acollidor i centrat en potenciar la igualtat d’oportunitats del seu alumnat.
 • Considerar l’equip de professors com una peça clau en l’articulació del procés educatiu.
 • Potenciar l’acció tutorial com a eix vertebrador de l’acció educativa, realitzada de manera conjunta amb les famílies, l’alumnat i el professorat.
 • Entendre el centre com a institució en permanent canvi i evolució.
 • Treballar en relació i implicació  amb l’entorn natural del centre: família, barri i institucions.

En aquesta direcció avancem en el reconeixement positiu de l’educació pública dins del barri i en la participació activa  de les nostres famílies i del veïnat.

Estructura organitzativa

Per  donar resposta a les diferents activitats que oferta el centre,  l’Institut està obert des de les 8h fins a les 21.00h. El seu marc horari de 30 hores lectives estan distribuïdes de matí: de  8.30h  a  15.05h.

El grup de tarda de Cicle Mitjà d’Estètica realitza el seu horari durant tots els dies des de les 15.05 fins a les 21.05h

L’espai està distribuït en dos edificis connectats pel pati. L’edifici principal té cinc  plantes on estan ubicades les aules ordinàries i d’especialitat. En l’altre edifici estan situats el gimnàs, la biblioteca, l´AMPA i el bar.

A més de les aules ordinàries el centre disposa de tres aules d’informàtica, tres laboratoris, dos tallers de tecnologia, dues aules de plàstica, una de música, una d’audiovisuals i una sala d’actes. Des del curs 2009-2011 disposa d’una nova pista de bàsquet i dos nous vestuaris.

La distribució dels espais i del temps és una altra mesura per millorar  la convivència. L’adjudicació del grups a determinades aules i espais té una raó de millora del funcionament diari.

El calendari escolar està dividit en tres trimestres amb una distribució de dies lectius similar. Al finalitzar cada període es realitzen les juntes d’avaluació i es lliuren els informes a les famílies. Destaquem  la jornada d’acollida i de lliurament notes com una jornada diferent en què donem èmfasi a les entrevistes personals dels alumnes i el tutor així com la possibilitat d’assistència a l’entrevista de les famílies. El centre celebra especialment les festes de Nadal, Carnaval, Sant Jordi i la festa de Final de curs.  El professor responsable d’activitats extraescolars té una funció rellevant durant aquests dies, però també compta amb la participació voluntària de professors i alumnes. S’intenta que tota la comunitat educativa participi en major o menor mesura.

L’equip de gestió el componen cinc persones; el director, el cap d’estudis, el cap d’estudis adjunt, el coordinadors pedagògic i el secretari. A més existeixen càrrecs de coordinació i grups impulsor especialment dedicats a projectes concrets. El centre està en continu canvi i intenta seguir una línea d’innovació educativa, per aquest motiu normalment participa en projectes d’innovació que desprès incorpora a la seva pràctica diària. Per exemple: el servei de Mediació, el Punt Edu, Arttic,  l’Educat 2.0 o el pla de llengües estrangeres (PELE).

L’organigrama del centre dóna molta importància a les tutories, als equips docents i als departaments. Aquesta estructura es veu reflectida en la distribució dels horaris del professorat. Es completa l’acció educativa amb coordinacions tècniques que complementen i tenen funcions concretes i necessàries. Els projectes d’innovació també tenen una consideració especial a l’hora de repartir les hores complementàries en el centre.

La tutoria és un dels pilars bàsics en el funcionament diari del centre. En l’adjudicació de les tutories al professorat es prioritza el coneixement del centre i la predisposició a les funcions d’aquesta tasca. Igualment s’intenta que la mateixa persona tutoritzi el mateix grup durant dos anys consecutius.

Cada nivell té un coordinador que es reuneix cada setmana amb els altres coordinadors de nivell i amb el cap d’estudis adjunt per elaborar i programar les reunions de nivell, coordinar les activitats de tutoria i altres fets puntuals com poden ser les d’organització de festes. De la mateixa manera  els tutors de cada nivell es reuneixen una hora setmanal per tal de parlar dels temes propis del seu nivell i preparar la reunió d’equips docents. Tot el professorat està repartir en els quatre nivells de l’ESO en funció de la seva implicació docent a un nivell determinat. Cada professor té assignat una hora en el seu horari per tal d’assistir a les reunions setmanal de nivell.

A la reunió de caps de departament es treballen temàtiques més curriculars i d’altres transversals que desprès es desenvoluparan en les respectives reunions amb tots els docents.

Aquesta organització facilita la participació continua del professorat des de diferents nivells i espais. Tot i que l’equip de gestió lidera el projecte educatiu, tot el professorat participa i pot aportar la seva opinió en la dinàmica general. S’intenta arribar a acords i consensuar  les decisions generals de funcionament.

El tracte personal i individualitzat és un tret característic del centre i per això dediquem especial atenció a l’acollida del nou alumnat i del nou professorat. També és prioritari el mantenien d’un bon clima de treball on cadascú pugui desenvolupar els seus potencials, per aquest fet la formació continua és un eix fonamental.

El centre participa en el Pla d’entorn i oferta diverses activitats extraescolars en col·laboració amb l’AMPA: Club juvenil, Estudi Assistit, activitats per a famílies (informàtica, espai de trobada), ball , futbol, bàsquet. L’espai de la Biblioteca està a disposició de tota la comunitat educativa en horari no lectiu.

Organització pedagògica

L’oferta educativa és de quatre grups a l’ESO i dos grups a cada  nivell de Batxillerat. Els cicles Formatius disposen de  dos grups de grau mitjà (matí i tarda) i dos grups de grau Superior . L’Institut compta amb un  total de 24 grups d’alumnat.

L’agrupació de l’alumnat de 1r d’ESO als grups es realitza seguint les recomanacions del traspàs amb les escoles de primària. Es programen dues reunions importants al respecte, una durant el mes de juny i una altra durant el primer trimestre. Es creen grups heterogenis seguint criteris de rendiment acadèmics, gènere, problemes conductuals, procedència de primària, nacionalitat, necessitats educatives especials i d’altres factors que garanteixin la igualtat entre els diferents grups del mateix nivell.

Com ja hem dit abans la diversitat és la nostra normalitat, per tant es realitzen múltiples accions amb l’objectiu de donar resposta a diferents realitats. Algunes mesures organitzatives:

 • Creació d’un grup més a primer i segon d’ESO
 • Reforç a les instrumentals a primer d’ESO.
 • Creació d’un grup de reforç en els nivells 2n. 3r i 4t d’ESO
 • Alternativa de seguiment tutorial
 • Cotutoria a 1r. de Batxillerat
 • Atenció individualitzada de les psicopedagogues a tots els nivells
 • Reunió amb agents externs en casos excepcionals.

El Departament de diversitat  està compost per les dues psicopedagogues, els tres professors de diversitat, la psicopedagoga de l’EAP i membres de l’equip de gestió. Depèn de la temàtica a treballar assisteixen a les reunions altres persones implicades com ara els professors de l’aula d’acollida, d’aula oberta i agents externs (LIC, Serveis Socials, Educadores, Mossos d’esquadra…).

Els alumnes nouvinguts tenen l’opció d’anar al  Suport Lingüístic. La quantitat d’hores d’assistència de cada alumne a l’aula ve determinada pel seu temps d’arribada i l’adquisició dels coneixements bàsics.

La mesura d’atenció a la diversitat més excepcional (programa de diversificació curricular) és la configuració del grup d’Aula Oberta. Per garantir l’èxit del grup es treballa especialment el perfil de l’alumnat, la metodologia emprada i els professors del nivell implicats.  L’Aula Oberta participa en el Projecte Futur en el que l’alumne pren contacte amb el món laboral realitzant estades en empreses del municipi. És un projecte on el Departament i l’Ajuntament treballen conjuntament amb una xarxa d’instituts amb l’objectiu final de treballar l’abandonament i l’èxit escolar amb alumnes de risc.

A partir del curs 201-12 el centre disposa d’una USEE ( Unitat de Suport d’Educació Especial). Es tracta d’un recurs del municipi per a alumnes amb dictamen motivat per greus problemes d’aprenentatge.  La docència és impartida per dues psicopedagogues amb el suport d’una educadora social. L’horari d’aquests alumnes es realitza personalment per donar resposta a les seves necessitats individuals.