Consell escolar

El Consell Escolar del centre i el Claustre de professors són òrgans col·legiats de participació en el control de la gestió dels instituts d’educació secundària.

Composició
 • El director, que el presideix.
 • El cap d’estudis.
 • Un regidor o un representant de l’Ajuntament, del terme municipal en el qual es troba el centre.
 • Sis  professors elegits pel claustre.
 • Tres representants dels alumnes i dels pares o tutors dels alumnes elegits per i entre ells, respectivament.
 • Un representant del personal d’administració i serveis del centre.
 • Un membre designat per l’associació de pares i mares d’alumnes més representativa, d’acord amb el seu nombre d’associats.
 • El secretari del centre, que actua com a secretari del consell escolar, amb veu i sense vot.

En cap cas poden ser escollits representants dels alumnes aquells que han estat objecte de sanció per conductes greument perjudicials per a la convivència del centre durant el curs en què es du a terme el procés electoral o en l’immediat anterior.

En els instituts d’educació secundària no poden ser representants de l’alumnat aquells que cursen primer o segon curs d’educació secundària obligatòria, però podran participar-hi en els termes que estableixi el reglament de règim interior, amb veu i sense vot.

Funcions

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col.laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col.laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
Funcionament del Consell escolar

El Consell Escolar del Centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. A més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici del curs i una al final.

Es procurarà que les decisions del Consell Escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord es determinarà la decisió per majoria dels membres presents.

La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director, amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat.

Comissions específiques del Consell escolar
 • Comissió econòmica.
  • Composició: Director, que la presideix, el Secretari, un professor, un pare d’alumne i un alumne, designats pel Consell Escolar d’entre els seus membres.
  • Funcions: Aquelles que expressament li delega el Consell escolar. L’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són delegables.
 • Comissió permanent.
  • Composició: Director, que la presideix, el Cap d’estudis i  un representant del professorat, un  pare/mare d’alumnes i un alumne/a, designats pel Consell Escolar. El Secretari amb veu i sense vot. Un representant de l’Ajuntament.
  • Funcions: tracta els problemes urgents.
 • Comissió de disciplina.
  • Composició: Director, Cap d’Estudis, Secretari, 1 representant dels professors, 1 representant dels  alumnes i un representant dels pares. També es convocaran als pares de l’alumne, l’alumne si s’escau i al tutor/s del grup.
  • Funcions:  Analitzar i valorar els expedients disciplinaris quan hi hagi una proposta d’expulsió cautelar  superior a 5 dies o la sanció proposada sigui d’inhabilitació per cursar estudis en el centre.
  • Reunions: Segons necessitats.