Departament educacio fisica def

El Departament d’Educació Física és l’encarregat d’impartir el currículum d’ “Educació Física” a l’ESO i al Batxillerat, així com diferents tipus de Treballs de Recerca dins l’àmbit de l’Educació Física i del món de l’esport.

El desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida són finalitats fonamentals de l’educació obligatòria. La matèria d’educació física ha de tenir un paper primordial en el desenvolupament de les competències centrades en la cura del cos i de la salut, en la millora corporal i la forma física i en l’ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d’activitats esportives individuals i col·lectives.

Al final de l’etapa els nois i les noies han de comprendre els beneficis de la pràctica d’activitat física sistemàtica i permanent i han d’adquirir les eines necessàries per a organitzar la pròpia pràctica de forma autònoma. Per a assolir aquesta autoregulació és fonamental vincular la pràctica d’activitats físiques a una escala de valors, actituds i normes i al coneixement dels seus efectes sobre la salut, el creixement personal i la millora de la qualitat de vida.

En aquesta etapa, en què els nois i les noies experimenten grans canvis a nivell corporal, afectiu i social, pren importància la consciència del propi cos i l’acceptació d’un mateix i dels altres. El cos ha de ser entès com a mitjà de comunicació, de creació, interpretació i expressió, tal com ja es planteja en l’etapa d’educació primària. Els nois i les noies han de ser capaços d’utilitzar el cos i el seu moviment per a expressar sensacions i sentiments davant diferents situacions.

Les activitats de la matèria han de potenciar les actituds i valors propis d’una societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l’entorn