Materials i eines necessàries per desenvolupar l'acció formativa 

(ADGD0308) ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA     Contingut del curs

 • Materials i recursos necessaris per desenvolupar del mòdul FCO, l'apartat Igualtat de Gènere i Sensibilització Mediambiental.


Contingut del curs

 • Activitats a la empresa relacionades amb el marqueting
 • Marqueting Mix (4P's). Marqueting digital.
 • Tipologia de clients
 • Canals de comunicació a les empreses; publicitat,..etc.
 • Canals de distribució comercial: majoristes,..etc.
 • Tipologia de preus, marges comercials...etc
 • Altres temes: confidencialitat a les empreses
 • Altres temes: cópies de seguretat de les dades,...etc


Contingut del curs:

 • Diferenciar els diferents tipus d'arxius i les seves funcions
 • Utilitzar els diferents sistemes de classificació i ordenació
 • Identificar els suports, mobiliari , estris, elements d'arxiu i contenidors
 • Classificar i ordenar documents
 • Codificar, pre - arxivar i arxivar documents
 • Digitalitzar documents
 •  Determinar tècniques de protecció de dades mitjançant mesures de seguretat , contrasenyes i autoritzacions d'accés
 • Distingir i aplicar els aspectes més importants de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD )
 • Aplicar en l'entorn empresarial la signatura electrònica, els certificats electrònics i el DNI electrònic.
 •  Distingir sistemes operatius
 • Conèixer el sistema de fitxers
 • Utilitzar els elements de l'escriptori
 • Localitzar arxius i carpetes
 • Imprimir , comprimir i xifrar
Contingut del curs:
 • Fluxos de tresoreria
 • Modalitats de pagament 
 • Llibre de caixa
 • Arqueig de caixa
 • Conciliació bancària
 • Operacions de càlcul financer
 • Lísing, rènting, factoring, confirming
 • .etc

Contingut del curs:

 • Normativa laboral i d'organització de les relacions laborals a la empresa.
 • El contracte de treball.
 • Retribució salarial i no salarial
 • El rebut de salari : Nómines.
 • Obligacions de l'empresa amb Seguretat Social i Hisenda.

jnomina geyce

Contingut del curs:

 • Introducció a la comptabilitat
 • El patrimoni empresarial
 • L'actiu , passiu i net
 • El mètode comptable
 • Els llibres comptables
 • Balanç de sumes i saldos
 • Compte de resultats
 • ......
Contingut del curs

 • Començar a treballar amb Contaplus Elite
 • Crear una empresa
 • Crear comptes i subcomptes
 • Introduir assentaments comptables
 • Treure llistats llibre diari , major, balanços
 • Portar el llibre d'IVA i fer liquidacions
 • Controlar venciments.
 • Pressupostos.
 • Tancar i obrir l'exercici comptable.

Contingut del curs:

 • Mòdul1: Conceptes bàsics per treballar amb LibreOffice Calc. Donar format a fulls d'un llibre, introduir rètols, dades, fórmules,..etc.
 • Mòdul2: Treballar amb diagrames (gràfics)
 • Mòdul3: Treballar amb llistes de dades (ordenació, filtres, autofiltres, funció ConsultaV ,..etc)
 • Funcions Datapilot i el Solucionador