Trets d’identitat

L’Escola Montbui es defineix com una escola
catalana, que utilitza la llengua pròpia del nostre país, el català, com a llengua d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació habitual.
laica, que potencia una actitud de respecte a la llibertat de consciència i al pluralisme ideològic de totes les persones que formen la comunitat educativa.
plural, que promou els valors de convivència, solidaritat, tolerància, respecte als altres i afavoreix la coeducació i la
integració a tots nivells, evitant tota forma de discriminació.
acollidora, que contempla i estableix mecanismes específics d’acollida i d’atenció individualitzada.
inclusiva, que afavoreix la plena integració dels alumnes amb necessitats educatives especials -físiques, psíquiques o socioeconòmiques- respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.
democràtica, que fomenta la llibertat d’expressió, la participació dels alumnes a través de les assemblees de classe i accentua els aspectes de cooperació en lloc de competitivitat. Així mateix, promou la participació de les famílies i de tots els estaments de la comunitat educativa.
plurilingüe, en la que s’introdueix l’aprenentatge de la llengua anglesa al 3r nivell d’Educació Infantil, integrant-la en la vida quotidiana del centre.
El treball de llengua castellana es comença en el cicle inicial, per tal que, en acabar l’educació primària els nostres alumnes utilitzin correctament les dues llengües oficials.
arrelada al país, que fomenta el coneixement del nostre poble i els costums i tradicions catalanes.
activa, que segueix una metodologia on els infants participen en els seus aprenentatges, usant mètodes i recursos atractius i adaptats a cada edat i circumstància.
tecnològica, que s’ajuda de recursos i programes tecnològics en tots els àmbits.
respectuosa amb el medi ambient, que busca el compromís i la responsabilitat dels alumnes per construir un futur més sostenible.