Socialització de llibres

L’Escola segueix un sistema de socialització de despeses anomenat GISD: els pares fan un pagament a principi de curs on estan inclosos l’ús de llibres de text, el material fungible i les sortides escolars. L’AMPA gestiona les despeses d’aquest servei amb la col.laboració de la Comissió Econòmica del Consell Escolar. Per poder gaudir d’aquest benefici cal ser soci de l’AMPA.

A Educació Infantil no s’utilitzen llibres de text, el material de treball l’elabora l’escola. Tot el material és socialitzat.

A Educació Primària els llibres de text són socialitzats i el material personal el porta cada nen/a però també hi ha altre material fungible que posa l’escola.

A continuació trobareu un document amb la relació de llibres de text d’Educació Primària del curs 2016-17.

Relació llibres 16-17 amb ISBN