Noves tecnologies (TAC) i introducció a la robòtica

Les TAC en el desenvolupament curricular. Les eines d’aprenentatge

L’alumnat és el centre del Projecte Educatiu i del Pla TAC del centre. Considerem l’escola un espai on tota la comunitat, especialment alumnes i mestres, som aprenents.

Volem utilitzar la tecnologia per ajudar als alumnes a millorar les seves competències en els aprenentatges. L’ampli ventall de recursos i eines tecnològiques que tenim al nostre abast ens ofereix grans possibilitats pedagògiques. Cal que a l’escola guiem els alumnes a fer un bon ús de les tecnologies per aprendre.

Seguint les orientacions del Departament, per assolir les competències bàsiques, ens centrem en el “Tractament de la informació i competència digital”:

“La competència en el tractament de la informació incorpora diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Per això és una competència transversal que cal atendre i particularitzar en cadascuna de les àrees curriculars.”

“L’ús reflexiu i competent d’aquestes tecnologies és clau en el desenvolupament de totes les competències”

Els nostres alumnes són nadius digitals i fan servir habitualment les tecnologies per a l’oci. Quan per aprendre emprem recursos TAC, diversos i de qualitat, facilitem que estiguin més atents i que augmenti la seva motivació. Els materials pedagògics digitals ofereixen avantatges per a l’aprenentatge com interactuar amb els continguts, desenvolupar la iniciativa, aprendre a partir de les errades, fomentar l’aprenentatge cooperatiu, facilitar l’accés a informacions multimèdia, ajudar a entendre nous conceptes mitjançant simulacions, oferir la possibilitat de compartir els treballs… També possibiliten que el mestre millori la seva eficàcia docent, faci un seguiment més individualitzat de cada alumne i ajuden a atendre millor la diversitat d’alumnes. Pretenem que a l’escola les TAC estiguin integrades de manera habitual en el treball quotidià.

Donat que la tecnologia avança molt ràpid, els materials i les eines que utilitzem han d’estar en revisió constant.