Nivells

L’ Escola La Vila té dues etapes educatives: Educació infantil i Educació Primària

Educacio infantil

Comunitat de petits

P3
P4
P5
Bloc anterior d’educació infantil

L’objectiu de l’educació infantil és que els vostres fills puguin obtenir unes capacitats que els permetin desenvolupar i adquirir en les etapes obligatòries posteriors els coneixements i els continguts que es treballin.

En aquesta etapa, cada àrea té uns objectius i continguts propis. Aquests objectius i continguts han de tenir en compte el desenvolupament de les capacitats dels vostres fills.

Les capacitats són aquelles aptituds i característiques que han de permetre als vostres fills desenvolupar-se com a persones i aconseguir els aprenentatges.

Les capacitats que es desenvoluparan durant l’etapa són:

 1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
 2. Aprendre a pensar i a comunicar
 3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
 4. Aprendre a conviure i habitar el món

Els continguts i les activitats que els vostres fills han de dur a terme per assolir els objectius corresponents d’aquest cicle (3-6 anys) s’agrupen en tres àrees:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres, és a dir, autoconeixement i gestió de les emocions, del joc i el moviment i les relacions i autonomia personal.
 • Descoberta de l’entorn, exploració i experimentació.
 • Comunicació i llenguatge, és a dir, observar, escoltar, parlar i comunicar-se.

Educacio Primària

Comunitat de mitjans

1r

2n

3r

Bloc anterior de cicle inicial

Bloc anterior de cicle mitjà

Comunitat de grans

4t

Bloc anterior de cicle superior

L’etapa d’ educació primària comprèn els ensenyaments que tots els alumnes han de cursar obligatòriament abans de l’educació secundària obligatòria.

Aquesta etapa consta de sis cursos acadèmics: comencen normalment l’any en què compleixen 6 anys i acaben als 12.

Les competències bàsiques. Una competència bàsica és la capacitat per resoldre problemes reals aplicant, de manera conjunta, coneixements, habilitats pràctiques i actituds.

En acabar l’escolarització obligatòria els vostres fills han d’haver assolit les competències bàsiques que els permetin continuar formant-se alhora que incorporar-se a la societat com a ciutadans actius.

Les competències bàsiques tenen un caràcter transversal, que vol dir que es treballen a partir de diferents continguts curriculars d’una o diverses àrees de coneixement. Són les següents:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència matemàtica
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència artística i cultural
 • Competència digital
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria