Línies de funcionament

Per què treballem sense llibres de text?

A la nostra escola, treballem sense llibres de text i adaptem l’aprenentatge a la diversitat concreta de l’aula tot plantejant activitats molt més atractives i motivadores per a l’alumnat i que tinguin en compte els seus interessos i necessitats. D’aquesta manera, no estem lligats a un sol tipus de material, i no limitem els coneixements dels infants.

No obstant això, els llibres de text s’utilitzen com a material de suport i consulta, tant pel professorat com per l’alumnat.

Els nens i nenes aprenen a partir de l’experimentació, la manipulació i relacionant allò que aprenen amb la seva vida quotidiana.

Treballem sense llibres de text

 

La importància del treball per projectes

Els projectes faciliten l’aprenentatge significatiu, donen protagonisme als alumnes, afavoreixen la integració en els processos d’ensenyament-aprenentatge i una motivació intrínseca a partir dels seus propis interessos. Els projectes aborden temes i interessos des d’una perspectiva globalitzadora i inclouen el tractament de la informació a partir de diferents fonts.

Presentació del projecte sobre el Paleolític

 

Treball per racons

Els racons ens permeten organitzar l’aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent. Segons el tipus d’activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d’altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d’aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

Ho fan tot jugant, manipulant, fent hipòtesis, experimentant, verbalitzant i/o registrant gràficament el procés i/o els resultats

Racons d’experimentació

 

A l’educació infantil treballem en ambients

A partir de diferents ambients de treball i el grups internivells, on hi ha nens i nenes dels tres cursos (P3-P4 i P5), els infants experimenten, manipulen, descobreixen… en ambients com el de les farinetes, la psicomotricitat, la plàstica, la biblioteca… ambients que van canviant, igual que també els agrupaments dels infants.

Ambient de les farinetes
Ambient de les farinetes

 

La importància de la kinesiologia

La Kinesiologia educativa coneguda també amb el nom de brain gym és una tècnica motriu que facilita la connexió de les diferents àrees del cervell per tal que funcionin de manera integrada (dreta-esquerra, dalt-baix, davant-darrere).

Aquesta tècnica es basa en uns exercicis motrius que treballen en l’àmbit neuronal en la connexió de les diferents àrees cerebrals afavorint un treball més global i eficaç del cervell beneficiari per a les diferents àrees d’aprenentatge instrumental.

La pràctica d’aquesta tècnica proposa:

Beure aigua: Per la influència directa que té en la qualitat de les connexions i transmissions neuronals, directament relacionades en tots els processos d’aprenentatge i per descomptat de la salut en general.

Exercicis de forma rutinària al començament del dia o a l’inici d’una activitat determinada amb la finalitat de potenciar les connexions de les àrees concretes implicades:

  • Ex: La gorra de pensar afavoreix escoltar i parlar clarament.
  • Ex: La marxa creuada va bé per a la lectura, els jocs i els esports.
  • Ex: L’elefant, el mussol…, per les matemàtiques.

 

En afavorir la connexió de les diferents zones del cervell el seu funcionament és més eficaç, treballa amb més rendibilitat i menys esforç, la qual cosa facilita els aprenentatges i ens ajuda a viure amb benestar.

La kinesiologia és una bona eina “per aprendre i viure sense estrès”

Fem kinesiologia
Fem kinesiologia