Reutilització llibres

La finalitat del Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari del Departament d’Ensenyament és facilitar, de manera cooperativa i mitjançant el sistema de préstec, llibres de text i material didàctic complementari de diferents àrees, matèries i assignatures establertes per als diferents nivells educatius.

L’escola Josep Maria Madorell participa i aplica, a Primària, el projecte de reutilització dels llibres de text i material didàctic en col·laboració amb l’AMPA des del curs 2006/2007 amb l’objectiu de regular i fomentar l’ús racional dels recursos, educar per a la conservació i reutilització del material, i garantir a les famílies un estalvi econòmic important en els llibres de text i altre material curricular mitjançant el sistema de préstec.

 Els llibres de text o de consulta, diccionaris, atles i llibres de lectura formen part del fons de material del Programa de reutilització. Són propietat de l’escola i tota la Comunitat escolar vetlla per la seva conservació i reposició, si s’escau.

Des de l’àmbit de l’educació en valors, és important poder transmetre a l’alumnat actituds positives i valors fonamentals, com ara són la conservació responsable dels llibres i del material, la cooperació, la solidaritat, el respecte al bé comú i la capacitat de saber compartir els recursos disponibles.

 

Altres finalitats:

  • Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text i material didàctic complementari, afavorint la cohesió social i l’equitat educant per garantir la igualtat en les condicions d’escolarització a tot l’alumnat.
  • Fomentar en l’alumnat el valor de la responsabilitat i la cura del material complementari, promovent la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
  • Educar als alumnes des de la pràctica en el consum racional i sostenible, i per a l’estalvi ecològic i econòmic.
  • Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
  • Promoure projectes educatius de centre compartits i gestionats per la comunitat educativa.
  • Millorar quantitativament i qualitativa els recursos didàctics disponibles als centres educatius.

Els llibres es mantenen com a mínim per un temps de 4 anys i les famílies paguen una part del valor del llibre. Podem dir que, actualment, el programa ha arribat al 100% de les famílies del centre.

Aquest quadre reflecteix l’estalvi que representa la socialització de llibres per a les famílies, les dades són del curs 2016/17:

estalvi-llibres-soc