Projecte educatiu

Confessionalitat

La nostra escola, com a Institució pública, es declara aconfessional respecte a totes les religions, tant per part mestres com per part dels alumnes. Això vol dir que l’escola com a tal no pren posicions religioses o atees, sinó de respecte per les creences de cada persona. El mestre pot donar el seu parer personal si els alumnes o els pares li ho demanen.

Llengua d’instrucció i aprenentatge

El català és la llengua vehicular i en què els alumnes faran els aprenentatges. L’escola vetllarà per adequar els seus mitjans i recursos perquè no es produeixi cap tipus de discriminació en l’ús i aprenentatge de les dues llengües oficials.

Línia metodològica

La nostra línia d’actuació es fonamenta en un tracte personalitzat que cal que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats de cada nen. En l’aspecte instructiu s’intentarà adoptar sistemes actius, no autoritaris, que impliquen la participació dels alumnes en el procés d’aprenentatge; entenem això com un compromís de fomentar en l’alumne una actitud democràtica, curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant el diàleg, la comunicació i el treball, esdevindrà la base de la seva formació i de l’adquisició d’aprenentatges.

L’educació com a procés integral

Entenem l’educació com un fet que engloba els diferents aspectes que integren la personalitat del nen i aporta els mitjans per potenciar-los. Donem importància al coneixement i domini del propi cos, i potenciem especialment les habilitats físiques bàsiques més que l’especialització en un esport. Fomentem una educació en valors basada en la solidaritat i el respecte dels altres i d’un mateix, el sentit de la llibertat lligat al de responsabilitat, el gust pel treball ben fet, etc. i promourem el plaer de raonar i de desenvolupar el coneixement.

El pluralisme i els valors democràtics

L’escola ha de facilitar l’eclosió de cada personalitat en un marc de valors democràtics sense pretendre uniformitzar el nen i el mestre. L’escola ha d’introduir els alumnes a la realitat social. En una societat democràtica els ha de fer conèixer les diferents opcions i els ha de donar progressivament la metodologia per analitzar la realitat social. Globalment, l’escola ha d’estimular en l’alumne els valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg, esperit crític i responsabilitat.

La convivència i l’educació es desenvolupen en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions, les quals no han de ser pertorbades per cap tipus de coacció ni per l’obligació d’assumir ideologies o creences determinades. D’altra banda haurà d’estimular els valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte a l’altre, actitud de diàleg,…

La coeducació

D’acord amb els principis d’igualtat de drets i no discriminació que inspirin l’activitat educativa, l’ensenyament que es proporcionarà als nens i nenes serà igual i es desenvoluparà en un marc de coeducació.

Gestió institucional

Potenciem un règim participatiu en la gestió de l’escola en que pares, professors, alumnes i personal no docent hi poden intervenir d’acord amb allò que els permet la legislació actual.