Projecte d’hort escolar

JUSTIFICACIÓ.

Des de l’escola veiem la necessitat d’introduir noves activitats i estratègies que permetin millorar i ampliar el contacte dels nostres alumnes amb l’entorn i la natura, alhora que ajuden a potenciar l’educació ambiental.

Creiem que la possibilitat de tenir un hort a l’escola pot ajudar als nostres alumnes a prendre consciència de la importància de conèixer i protegir els diversos ecosistemes naturals i a valorar l’esforç i la responsabilitat personals.

L’hort aporta una sèrie d’estratègies gratificants i úniques per a l’alumnat i permet fer-lo servir per treballar amb alumnes de diferents edats i en diferents àrees curriculars.

L’hort ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar emocionalment i per tenir domini de les habilitats socials, englobat en un marc pràctic, vivencial i manipulatiu.

   

OBJECTIUS

 • Promoure l’educació ambiental a l’escola.
 • Aconseguir una millor relació amb l’entorn a partir d’un canvi d’actituds i valors  dels alumnes.
 • Aproximar els/les alumnes al coneixement de treballs i tècniques que requereix un hort establint un contacte directe i manipulatiu amb elements com la terra, les llavors, l’aigua, els adobs, etc.
 • Fer el seguiment de tot el procés evolutiu vital de les plantes de l’hort facilitant la comprensió del cicles biològics.
 • Realitzar treballs pràctics per a conèixer millor el funcionament de l’hort i les diverses necessitats i atencions específiques d’algunes varietats hortícoles.
 • Utilitzar de forma adient, respectant les normes bàsiques de seguretat, les diferents eines.
 • Identificar com a ecosistema l’hort del centre.
 • Educar en la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i els recursos naturals.
 • Possibilitar un aprenentatge interdisciplinari entre les diferents àrees.
 • Afavorir el treball en equip, utilitzant tècniques de treball cooperatiu.

 

CONTINGUTS.

Continguts procedimentals de ciència:

 • Observació sistemàtica de les plantes de l’hort.
 • Recerca d’informació utilitzant diversos mitjans.
 • Observació a ull nu de plantes al llarg del seu cicle vital.
 • Formulació de preguntes i hipòtesis.
 • Identificació de les diferents plantes conreades a l’hort.
 • Utilització de diverses eines de treball: aixada, rasclet, pala, …
 • Realització de petites experiències utilitzant el mètode científic.
 • Utilització de la lupa, de la lupa binocular amb càmera de foto “motic”, i d’altres estris de l’aula de ciències.

Continguts procedimentals de TAC:

 • Utilització de la càmera fotogràfica: enquadrament, plans,…
 • Treballs amb utilització del processador de textos i inserció d’imatges captades amb la càmera de fotos.

Continguts procedimentals de llengua:

 • Elaboració de textos escrits del treball realitzat a l’hort i de les observacions fetes.
 • Exposicions orals individuals i en grup.
 • Adquisició de vocabulari específic relacionat amb l’hort i els aliments
 • Complimentació del quadern de camp.

Continguts actitudinals:

 • Respectar i valorar el treball en les feines agrícoles.
 • Adonar-se de la importància que té l’agricultura per a la nostra alimentació.
 • Responsabilitzar-se i tenir cura de les plantes de l’hort.
 • Ús correcte de les eines de treball.
 • Implicar-se en un treball en equip.

PLA DE TREBALL I METODOLOGIA.

 • L’equip de ciències coordina les activitats de l’hort dels mestres que tenen atenció directa sobre els alumnes, tenint cura de:
  • Organització d’espais.
  • Distribució dels alumnes en grups de treball heterogenis, potenciant el treball cooperatiu amb la l’assumpció de tasques.
  • Assessorament i facilitació d’informacions i materials.
  • Planificació de conreus.
  • Organització dels grups i coordinació de les activitats a desenvolupar.
 • Els alumnes de forma individual i en petit grup han de realitzar les següents tasques:
  • Recerca d’informació, utilitzant diversos mitjans, sobre les característiques i necessitats dels vegetals que s’han de conrear.
  • Preparació del terreny per tal d’obtenir conreus òptims.
  • Tenir cura dels conreus fins a l’època de recol·lecció.
  • Elaboració de receptes senzilles utilitzant com a base els aliments conreats.
  • Elaboració d’un dossier o quadern de camp amb les fitxes de treball elaborades durant el curs.

 

TEMPORITZACIÓ.

Les activitats s’iniciaran el mes de setembre amb l’adquisició del coneixement bàsic del procés evolutiu de les plantes, les seves característiques i necessitats i continuarà amb la preparació de la terra, la parcel·lació dels conreus, la sembra de llavors i plançons i la cura de les plantes fins a la recol·lecció.

 

PREVISIÓ DE CONREUS.

Les plantes que es preveu conrear durant el curs són:

 • Plantes aromàtiques i medicinals.
 • Flors.
 • Alguns arbres fruiters.
 • Hort d’hivern, plantant a l’inici de curs escolar.
 • Hort d’estiu, plantant al mes de febrer per tal de completar cicles abans d’acabar el curs.

 MATERIAL.

 • Eines per a treballar la terra i les plantes (aixades, pales, rasclets, punxons per plantar, safates de planter, tisores, galledes, mànega, etc.).
 • Adobs.
 • Arbres.
 • Llavors i planter.

 

AVALUACIÓ – VALORACIÓ – DIFUSIÓ.

Es portarà a terme una avaluació continuada de les activitats, així com de l’interès i l’actitud dels alumnes a través d’una graella d’observació.

Es tindrà en compte el treball realitzat durant el curs i el dossier o quadern de camp que elabori cada grup de treball i cada alumne en particular.

Es passarà el resultat de l’avaluació al mestre tutor que podrà reflectir la valoració, si s’escau, en la nota de l’àrea de coneixement del medi.

Es dissenyarà una graella de valoració del grau de satisfacció de les persones implicades.

Es farà difusió del programa en les cartelleres, la revista escolar i la pàgina web del centre, aportant els treballs realitzats, fotografies i tot allò que pugui servir per mostrar la feina feta.