Normativa

 (Extracte NOFC)

ASSISTÈNCIA A CLASSE

L’assistència és obligatòria. Si un alumne ha de faltar a l´escola, arribar tard o ha de marxar abans  de l´hora els pares han d´informar al tutor i a secretaria per escrit i venir-lo a recollir.

ENTRADES I SORTIDES

Les portes s’obriran puntualment a l’hora d’entrar i sortir i es tancaran 5 minuts després.

Els alumnes que arribin tard caldrà que entrin per la porta de secretaria. En cap cas podran interrompre el ritme de classes i, per tant, caldrà que s’esperin a la propera sessió. Només en casos degudament justificats s’acceptarà que un alumne entri a meitat de la sessió de classe.

Hi haurà un registre per als alumnes que arribin tard. Els tutors de cada grup notificaran, cada vegada, als pares, el retard dels alumnes amb una nota a l’agenda. Si els retards són molt significatius des de l’escola s’informarà a la comissió social d´absentisme.

Els pares o les persones en qui deleguin són els responsables de recollir els seus fills a les hores de sortida. Els alumnes d’Ed. Infantil són lliurats als pares a l’aula corresponent. Els Alumnes de Cicle Inicial són lliurats als pares  a la porta del pati. Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior són recollits per les famílies a la zona d’accés al centre.

Si un alumne no pot ser recollit puntualment, cal que la família ho notifiqui a l’escola.

En cas que un alumne no sigui recollit, i des de l’escola no se’n tingui cap notificació, el professor responsable de l’alumne, fins que sigui recollit, serà el que l’ha tingut a la darrera classe i serà l’encarregat de posar-se en contacte amb la família, a la qual es cobrarà el cost de la trucada.

En cas de no obtenir comunicació amb la família, al migdia es conduirà l’alumne al menjador i es carregarà l’import del menjar a la família. Per la tarda, passats vint minuts després de la finalització de les classes, si no s’aconsegueix cap comunicació amb la família, s’avisarà a la Policia Local qui se’n farà càrrec  i obrirà les diligències oportunes.

Hi haurà un registre d’aquelles famílies que de forma habitual recullen els seus fills tard.

OBJECTES PERDUTS

Els objectes perduts es dipositaran a consergeria. Es podran recollir pels seus propietaris durant el mes en què s’han dipositat. Aquells objectes que no siguin recollits pels seus propietaris dins el mes després d’haver-se dipositat a objectes perduts seran donats a entitats benèfiques.

Totes les peces de roba s’han de marcar amb el nom i cognoms complets.

EMERGÈNCIES

L’escola disposa d’un Pla d’Emergències que s’actualitza cada any. Es pot consultar a la web de l’escola o bé a secretaria. Totes les persones treballadores en tenen una còpia i són degudament informades un cop cada curs. Cada curs es realitza un mínim d’un simulacre d’evacuació de l’escola per emergència per tal de comprovar-ne l’eficàcia del Pla. A totes les dependències de l’escola existeix un plànol de situació que indica les vies principals i alternatives d’evacuació.

ACTUALITZACIÓ DE DADES

Quan es produeixi alguna variació en les dades que es tenen a l’escola: domicili, telèfon, etc. Cal que la família informi a secretaria.

MALALTIES I ACCIDENTS

Si durant el dia un alumne no es troba bé, s’avisarà a la família per tal que el vingui a recollir. En cas d’una malaltia infecciosa, l’alumne no es podrà reincorporar a l’escola fins que es recuperi. Si es detecta l’existència de paràsits (polls), s’avisarà a les famílies per tal que prenguin les mesures oportunes per evitar el contagi.

En cas d’accident, si és greu, es portarà  l’alumne al CAP i s’avisarà a la família. Si no és greu, s’avisarà a la família per tal que el porti al metge i rebi l’atenció necessària.

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

Quan un alumne no es trobi bé, s’ha de quedar a casa. En cas que el metge autoritzi l’assistència a l’escola i és imprescindible que a un alumne se li subministri un medicament dintre de l’horari escolar, els pares en són els responsables. D’altra banda, poden sol·licitar i autoritzar el subministrament al mestre tutor, d’acord amb el model que existeix a secretaria, aportant la recepta mèdica.

EXCURSIONS I SORTIDES DE L’ESCOLA

Les famílies autoritzen cada excursió que es fa fora del municipi després de rebre la informació oportuna. Les sortides dins la localitat són autoritzades de forma conjunta a l’inici de l’escolarització. Totes elles formen part de la programació pedagògica de l’escola i, per tant, són d’assistència obligatòria. Només es podrà deixar d’assistir-hi per algun motiu justificat.

Per a les sortides, caldrà portar la roba esportiva amb els colors de l’escola.

AGENDA I DEURES

Les famílies han de revisar diàriament l’agenda i fer-ne el seguiment adequat per garantir que, cada dia, els alumnes estudien i fan els deures.

ENREGISTRAMENT D’IMATGES

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció de l’escola demana autorització per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i on siguin clarament identificables.

No hi ha autorització per fer un ús diferent del merament informatiu de les activitats que es duen a terme. Aquesta autorització no és extensible a terceres persones. Les imatges que puguin captar els mateixos pares, mares o tutors legals en les activitats públiques, festes, obres de teatre, etc. o a la mateixa pàgina web de l’escola quedarà reservada per al seu ús privat.

Les imatges preses en un acte públic de l’escola, sense ànim de lucre i formalment anunciat amb antelació, corresponen a l’interès d’informar de l’acte i no de cap participant en particular. Si algun pare, mare o tutor considera que la privacitat del menor pot veure’s compromesa ho pot comentar abans de l’acte i hi té el dret de sol·licitar la retirada de qualsevol imatge publicada.

ALTRA NORMATIVA

No es permet que els alumnes usin telèfon mòbil ni cap aparell electrònic ni de captació d’imatges dins el recinte de l’escola ni en el marc de les seves activitats. En cas que sigui detectat el seu ús, es retindrà l’aparell i es portarà a direcció fins que sigui recollit per la família en el termini d’una setmana. Es podrà autoritzar l’ús d’aparells de captació i enregistrament d’imatges i dades per a aquelles activitats que siguin expressament autoritzades pel professorat i que tinguin per finalitat la recollida de dades i informació.

No es poden portar joguines. També seran retingudes pel mestre tutor durant una setmana.

Per a les classes d’educació física, és obligatori l’ús de roba esportiva amb els colors de l’escola.

En general, entre tots cal vetllar per un bon clima de convivència a l’escola.