Atenció a les necessitats educatives de l’alumnat

Tots els grups-classe de cadascun dels cicles educatius disposen de diverses mesures d’atenció a la diversitat, perquè aquesta és responsabilitat de tot l’equip docent. En funció del cicle, l’àrea i la tasca a realitzar, s’alternen les següents mesures:
–    Organitzatives:  L’atenció en petit grup (dins/fora de l’aula ordinària), l’atenció individual (dins/fora de l’aula ordinària), la tutoria individual, el treball per racons i/o tallers, els espais (Intel•ligències Múltiples a l’Educació Infantil), el SEP (Suport Escolar Personalitzat) i la CAD.
La Comissió d’Atenció a la Diversitat té com a finalitat planificar, promoure i fer el seguiment de les actuacions que es duen a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives especials. Està constituïda per la directora, pel cap d’estudis, la mestra d’Educació Especial i el professional de l’EAP que intervé al centre.  En molts casos i d’acords amb els temes tractats, es pot demanar la participació puntual a algunes reunions de la CAD a altres professionals del centre o, fins i tot, a professionals de serveis de suport externs.
La CAD és l’àmbit adient per a:
o    Concretar criteris i prioritats en l’atenció a la diversitat dels alumnes.
o    Organitzar, ajustar i fer el seguiment de l’aplicació dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades.
o    Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques.
o    Elaborar les propostes, si s’escau fer-ne, dels Plans Individualitzats.

–    Estratègies metodològiques i didàctiques: L’adequació dels objectius a les característiques específiques dels alumnes i la diversificació de les activitats adequant-les als alumnes.
–    L’avaluació d’acord amb les característiques dels alumnes.

Tot i així, el sistema educatiu disposa de professionals especialitzats que tenen com a prioritat l’atenció als alumnes amb més dificultats. En la nostra escola trobaríem a la mestra d’Educació Especial, la qual dóna atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques que segons l’article 81 de la LEC (2009) són:
a)    Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus.
b)    Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques especialment desfavorides.

Les funcions que realitza per aquesta docent a la nostra escola serien les següents:

–    Dóna suport a tot el professorat en la planificació desenvolupament de les activitats del grup-classe per afavorir la participació de tot l’alumnat a l’aula ordinària.
–    Col•labora amb tots els professionals dels serveis educatius en la identificació de les necessitats dels alumnes i en la concreció dels plans d’intervenció.
–    Imparteix docència directa als alumnes amb més dificultats en les activitats i programes que calgui donant una atenció en petit grup o individualitzada a l’aula d’Educació Especial.
–    Col•labora amb altres professionals del centre en l’elaboració de Plans Individualitzats (PI), activitats o materials didàctics, així com en el seguiment i l’avaluació dels alumnes amb més dificultats.
–    Atén a l’alumnat que presenta dificultats de comunicació, parla o llenguatge relacionades amb retards del desenvolupament o amb dificultats cognitives.
–    Atén a l’alumnat nouvingut en l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalana.
–    Treballa coordinadament amb la professional del CREDA i l’ALIC.

L’escola també disposa del recurs de l’Auxiliar d’Educació Especial, si el Departament d’Ensenyament el considera necessari. Aquesta persona dóna suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitat

SIEI

Aquest curs 17/18 iniciem un nou projecte a l’escola. Som una escola inclusiva, creiem que tots els nens i nenes han de tenir possibilitats d’èxit a la societat i a la l’Escola Jacint Verdaguer. Tenim un nou suport educatiu per l’alumnat i els mestres: la SIEI, aula de Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva. De moment hi ha quatre alumnes que reben aquest suport intensiu tant a l’aula de la SIEI com a l’aula ordinària. Tenim un espai destinat i adequat per la SIEI ,una mestra d’Educació Especial i una Educadora d’Educació Especial i em ampliat l’assessorament de la psicopedagoga de l’EAP.

L’equip de mestres estem contents contents d’oferir aquest servei, de comptar amb dues noves companyes que col·laboren per fer de la nostra una escola cada cop més inclusiva i d’haver ampliat l’assessorament de la psicopedagoga.