Atenció a les necessitats educatives de l’alumnat

Tots els grups-classe de cadascun dels cicles educatius disposen de diverses mesures d’atenció a la diversitat, perquè aquesta és responsabilitat de tot l’equip docent. En funció del cicle, l’àrea i la tasca a realitzar, s’alternen les següents mesures:
–    Organitzatives:  L’atenció en petit grup (dins/fora de l’aula ordinària), l’atenció individual (dins/fora de l’aula ordinària), la tutoria individual, el treball per racons i/o tallers, els espais (Intel•ligències Múltiples a l’Educació Infantil), el SEP (Suport Escolar Personalitzat) i la CAD.
La Comissió d’Atenció a la Diversitat té com a finalitat planificar, promoure i fer el seguiment de les actuacions que es duen a terme per atendre la diversitat de necessitats educatives especials. Està constituïda per la directora, pel cap d’estudis, la mestra d’Educació Especial i el professional de l’EAP que intervé al centre.  En molts casos i d’acords amb els temes tractats, es pot demanar la participació puntual a algunes reunions de la CAD a altres professionals del centre o, fins i tot, a professionals de serveis de suport externs.
La CAD és l’àmbit adient per a:
o    Concretar criteris i prioritats en l’atenció a la diversitat dels alumnes.
o    Organitzar, ajustar i fer el seguiment de l’aplicació dels recursos de què disposa el centre i de les mesures adoptades.
o    Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives especials i específiques.
o    Elaborar les propostes, si s’escau fer-ne, dels Plans Individualitzats.

–    Estratègies metodològiques i didàctiques: L’adequació dels objectius a les característiques específiques dels alumnes i la diversificació de les activitats adequant-les als alumnes.
–    L’avaluació d’acord amb les característiques dels alumnes.

Tot i així, el sistema educatiu disposa de professionals especialitzats que tenen com a prioritat l’atenció als alumnes amb més dificultats. En la nostra escola trobaríem a la mestra d’Educació Especial, la qual dóna atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques que segons l’article 81 de la LEC (2009) són:
a)    Els alumnes que tenen necessitats educatives especials, que són els afectats per discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, els que manifesten trastorns greus de personalitat o de conducta o els que pateixen malalties degeneratives greus.
b)    Els alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu o derivades de situacions socioeconòmiques especialment desfavorides.

Les funcions que realitza per aquesta docent a la nostra escola serien les següents:

–    Dóna suport a tot el professorat en la planificació desenvolupament de les activitats del grup-classe per afavorir la participació de tot l’alumnat a l’aula ordinària.
–    Col•labora amb tots els professionals dels serveis educatius en la identificació de les necessitats dels alumnes i en la concreció dels plans d’intervenció.
–    Imparteix docència directa als alumnes amb més dificultats en les activitats i programes que calgui donant una atenció en petit grup o individualitzada a l’aula d’Educació Especial.
–    Col•labora amb altres professionals del centre en l’elaboració de Plans Individualitzats (PI), activitats o materials didàctics, així com en el seguiment i l’avaluació dels alumnes amb més dificultats.
–    Atén a l’alumnat que presenta dificultats de comunicació, parla o llenguatge relacionades amb retards del desenvolupament o amb dificultats cognitives.
–    Atén a l’alumnat nouvingut en l’aprenentatge de la llengua i la cultura catalana.
–    Treballa coordinadament amb la professional del CREDA i l’ALIC.

L’escola també disposa del recurs de l’Auxiliar d’Educació Especial, si el Departament d’Ensenyament el considera necessari. Aquesta persona dóna suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials vinculades a discapacitat