Llengua estrangera (anglès)

Aquests ensenyaments permeten iniciar el procés d’aprenentatge de la llengua anglesa  i tenen com a finalitat, en un primer nivell, formar parlants que siguin capaços de comunicar-se en situacions quotidianes i familiars senzilles, encaminades a satisfer les primeres necessitats. En els nivells següents, 2 i 3, l’objectiu és formar parlants que siguin capaços de comunicar-se en situacions habituals que exigeixin un intercanvi d’informació, comprendre i utilitzar expressions sobre temes i assumptes relacionats amb necessitats immediates i accedir al coneixement en un entorn multilingüe i multicultural.

  • Nivells I Horaris

Anglès 1: correspon al nivell d’usuari bàsic A1, d’acord amb els nivells comuns de referència del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Anglès 1 matí

ANGLES1A

Anglès 1 Tarda

ANGLES1B

Anglès 2: el nivell 2 es correspon amb el nivell d’usuari bàsic A2.1, d’acord amb els nivells comuns de referència del MECR. En finalitzar cadascun dels nivells d’aprenentatge, l’alumne ha d’haver assolit els objectius que s’estableixen en el currículum corresponent.

Els continguts són acumulatius i, per tant, els continguts del primer nivell s’amplien en el segon nivell, i així successivament.

Anglès 2 matí

ANGLES2A

Anglès 2 tarda

ANGLES2B

Anglès 3: El nivell 2 es correspon amb el nivell d’usuari bàsic A2.2, d’acord amb els nivells comuns de referència del MECR, així els alumnes de nivell 3 han de fer una prova de nivell bàsic (A2 del MERC) abans de finalitzar el curs per mostrar el grau d’assoliment de la competència lingüística.Els alumnes que acreditin el nivell 3 de llengua estrangera i mostrin interès a seguir la seva formació, poden continuar els seus estudis en una escola oficial d’idiomes (EOI) després de fer la preinscripció i sol·licitar fer el test de nivell.

Anglès 3 matí

ANGLES3A

  • Durada

105 hores anuals (3h/setmana) els nivells 1i 2

140 hores anuals (4h/ setmana) el nivell 3

  • Tutories

Anglès 1A: Carmen García Dimarts de 14:00h a 15:00h

Anglès 1B: Carmen García Dijous de 17:00h a 18:00h

Anglès 2A: Carmen García Dimarts de 14:00h a 15:00h

Anglès 2B: Carmen García Dijous de 17:00h a 18:00h

Anglès 3A: Montse Morell Dimecres de 12:00h a 13:00h

 

  • Currículum
  • Recursos
  • Aula virtual
  • Avaluació

Avaluació continuada i examen final al mes de juny.

  • Certificació de Nivell Bàsic d’ Anglès (nivell 3)

Els alumnes de nivell 3 d’anglès han de superar una prova de nivell bàsic (A2 del MERC) abans de finalitzar el curs per mostrar el grau d’assoliment de la competència lingüística. En aquests enllaços trobaràs la descripció de la prova: estructura, criteris d’avaluació, durada i models d’ exàmens:

La prova està estructurada en quatre parts:

1. Comprensió oral (CO) (tres textos amb preguntes d’opció múltiple i/o V/F).

2. Comprensió escrita i ús de la llengua (CE) (tres textos amb preguntes d’opció múltiple, resposta oberta, relacionar informació, emplenar buits i V/F).

3. Expressió escrita (EE) (redacció de dos textos, un de 50 paraules i un de 75-100 paraules aproximadament).

4. Expressió oral (EO) (descripció d’una fotografia i interacció amb el professor/a sobre un tema de comunicació del MECR).