MATRÍCULA CURS 2017-2018

Matí: de dilluns a divendres de 10h a 12h

Tarda: dimarts de 16h a 17h i dijous de 18h a 19h

INICI DEL CURS: 19 DE SETEMBRE DE 2017

 

Documentació necessària

 • Sol·licitud de preinscripció
 • DNI,passaport o NIE. Original i fotocòpia
 • 2 fotografies
 • Certificats o títols d’estudis cursats. Original i fotocòpia.
 • Els menors d’edat han de presentar: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • – Persones amb contracte laboral: document que acrediti la seva d’afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d’estar afiliats, el certificat del familiar titular de l’empresa i la declaració dels tutors legals).

   – Persones en procés d’obtenció d’un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.

   – Esportistes d’alt rendiment que comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l’Esport.

   – Persones que cursen o han cursat PFI (programa de formació i inserció): certificació que l’han cursat o l’estan cursant.

   – Persones que participen al programa “Joves per l’ocupació”: document acreditatiu expedit per l’entitat on han desenvolupat el programa.

  • Excepcionalment, el director o directora dels Serveis Territorials corresponents de Barcelona pot autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d’educació.

       PREU QUOTA DE MATERIAL: 20 € CURS COMPLET

 Més informació