Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Aquest curs té com a finalitat preparar l’alumne/a per l’examen d’accés als cicles formatius de grau superior (CFGS) en cas que l’alumne/a no tingui la titulació adient per accedir-hi directament.

Requisits per accedir al curs de preparació per les proves d’accés:

 • Per inscriure’s a la prova cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any de la prova) i no tenir cap titulació acadèmica o d’ensenyaments equivalents que permeten l’accés directe a la formació professional (batxillerat o equivalent, o curs específic d’accés).

  També s’hi poden inscriure:

  1. Les persones que tenen 19 anys o més (o els compleixen l’any de la prova) i tenen un títol de tècnic/a de formació professional
  2. Les persones que tenen 18 anys o més (o els compleixen l’any de la prova) i tenen un títol de tècnic/a de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.

  Per aquests participants, la prova equival al procediment d’admissió establert a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, als efectes del seu accés als cicles de grau superior. En aquest cas, la superació de la prova comporta la prioritat en el procés de preinscripció respecte als tècnics que no l’hagin superada.

L’examen d’accés consta d’una part comuna i una part específica. Nosaltres només preparem l’alumne/a per la part comuna, és a dir:

 • Llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques. Matí i tarda.

Exempcions: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/exempcions/

Més informació sobre la prova: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Altres punts que cal remarcar són:

 1. El 20% de la nota (RESOLUCIÓ ENS/1585/2014, de 2 de juliol), mitjana obtinguda del curs d’accés és sumarà a la nota que l’estudiant obtingui en la prova d’accés si aquesta és de 4 o més punts.
 2. La superació de la prova té validesa en tot l’Estat espanyol i no té caducitat, és a dir, una vegada aprovada, val per a sempre.
 3. Si superes la prova pots accedir als cicles de grau superior per als quals s’hagi superat l’accés i accedir directament a qualsevol cicle de grau mitjà.
 4. Als efectes d’accedir a llocs de treball públics i privats, la superació de la prova d’accés serà equivalent al títol de batxiller si s’acredita tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un d’equivalent acadèmic.

 

llibres-pacfgs.pdf

CASTELLÀ

Lengua castellana. Prueba de acceso. Ciclos formativos de FP. Grado Superior. ISBN: 978-84-682-0079-8

CATALÀ

Curs de llengua catalana NIVELL B

Joan Badia, Núria Brugarolas, Jordi Grifoll

Castellnou Edicions

ISBN: 978-84-8287-617-7

ANGLÈS

“New Inside Out. Pre-intermediate. Students’s book”

Editorial Mac Millan

ISBN: 978-1-4050-9960-8

 

“New Inside Out. Pre-intermediate. Workbook with key”

Editorial Mac Millan

ISBN: 978-1-4050-9961-5

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques. Prova d’accés a Cicles Formatius de GS (inclou solucionari)

Alicia Puig.

Editorial Marcombo

ISBN-13: 978-84-267-1762-7

 

On podeu trobar aquests llibres?

–          A l’ABACUS de Granollers amb un 5% de descompte, a partir del 15 de setembre. http://abacus.coop/locations/abacus-granollers

–          A qualsevol altre llibreria on pugueu fer l’encàrrec.

Per a qualsevol dubte, envieu un correu a: cfabellavista@xtec.cat