Projecte d’escola

Valors bàsics

Respecte

El respecte a les persones i a l’entorn és el valor fonamental de l’Escola per a garantir la bona convivència.

Afectivitat i empatia

En la relació respectuosa entre persones hem de fer l’esforç de ser capaços de comprendre’ns, sabent que els sentiments i les emocions són presents i molt importants en tots els àmbits de la vida.

Diàleg

El respecte a un mateix i a les persones es demostra en l’exercici del diàleg: sabent escoltar, valorant les aportacions dels altres i expressant les pròpies opinions responsablement i amb un sentit crític positiu i respectuós.

Diversitat

La diversitat que caracteritza actualment la nostra comunitat educativa és molt enriquidora i positiva. Per tant cal potenciar-la amb actituds comprensives, tolerants i respectant les normes de convivència.

Responsabilitat

Cal donar i reconèixer la responsabilitat que pertoca a cadascú, dins i fora de la comunitat educativa (mestres, direcció, coordinació, alumnes, famílies, serveis, monitors, administració local, autonòmica i estatal,…).

Creativitat

La creativitat ens ha de permetre trobar nous camins i maneres per engrescar i trencar rutines, a l’hora de prendre decisions, en la resolució de conflictes i en l’organització i programació de tasques escolars.

Complicitat

A l’escola hem de comptar sempre amb la complicitat, la implicació positiva i la voluntat de sintonia i de bona entesa, de tots els membres de la comunitat educativa, en les seves relacions i en el compliment de les seves responsabilitats.

Consciència social

Obertura al món que ens envolta, amb actitud de col·laboració i solidaritat, fent-nos ressò de l’actualitat i les demandes socials.

Objectius Generals

Educació integral de l’alumnat

 • Posar a l’abast de l’alumnat els instruments que possibilitin la seva formació per créixer i desenvolupar-se mitjançant el diàleg la creativitat, la responsabilitat, l’empatia, la tolerància i l’esperit crític.
 • Fomentar actituds de respecte i de tolerància vers les individualitats.
 • Vetllar pel desenvolupament integral de l’alumne a nivell cognitiu, afectiu, emocional, psicològic, social i físic.
 • Considerar l’alumne protagonista del procés educatiu.
 • Dotar a l’alumnat d’habilitats i d’estratègies per millorar la seva competència social, per tal de facilitar la seva participació positiva davant els canvis.
 • Educar integralment amb coneixements, valors, actituds.

Integració, respecte, no discriminació

 • Procurar i promoure les actituds de respecte i de tolerància a la diversitat i a la diferència cultural, religiosa, lingüística, de sexe,… dins de la comunitat escolar i tenint en compte els diferents estils d’educació en les famílies.
 • Desenvolupar un pla d’acollida del centre per a l’alumnat nouvingut.
 • Fomentar la participació de tots els membres de la comunitat educativa en les activitats culturals, festives i folklòriques, i en altres tasques determinades, que s’organitzen a l’escola.

Atenció a la diversitat

 • Atendre la diversitat cultural, lingüística, de desenvolupament maduratiu i social, de tot l’alumnat, no discriminant-los i garantint la igualtat d’oportunitats.
 • Afavorir la seva integració i especialment d’aquells alumnes amb menys recursos.
 • Procurar una atenció adequada i positiva a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Transmetre un bagatge cultural comú i donar importància a certs fets culturals propis de l’alumnat integrant-los també a l’escola.

Participació, comunicació i col·laboració dins la comunitat educativa

 • Afavorir la relació i la convivència dins la comunitat educativa.
 • Facilitar la comunicació amb totes les famílies i creació, si cal, de nous mecanismes (serveis socials, mediació cultural, xerrades, escola de mares,…)
  Vetllar pel bon funcionament del centre procurant-hi la participació, la col·laboració i el consens a través del diàleg de tota la comunitat educativa.

Participació, comunicació i col·laboració amb serveis, entitats i institucions

 • Donar a conèixer el nostre centre, poder treballar i col·laborar conjuntament amb altres entitats de la vila i participar en la seva dinàmica social i cultural.
 • Establir lligams de comunicació i col·laboració amb les administracions local, comarcal i autonòmica per tal de garantir el bon funcionament de l’escola i dels serveis que hi intervenen.

Objectius de l’àmbit pedagògic de la coordinació d’etapes i de cicles

 • Vetllar pel bon funcionament del centre, pel compliment correcte de la normativa, de l’horari i el calendari de reunions de cicle i/o d’etapa.
 • Establir i transmetre criteris metodològics, organitzatius, normatius,… de forma oral i/o escrita per tal de garantir la línia de treball.
 • Prendre decisions que incideixen en la programació diària de les aules, les normes de convivència, el treball d’hàbits, actituds i, en definitiva, l’aplicació d’una mateixa línia metodològica.
 • Participar i col·laborar de manera coordinada en les decisions de l’equip directiu, ja siguin de caire organitzatiu com normatiu.
 • Integrar i establir contacte amb el professorat complementari que no assumeix tutoria.
 • Vetllar pel compliment de l’horari i el calendari de reunions de cicle i/o d’etapa.
 • Establir criteris d’avaluació docent i del funcionament del centre.
 • Traspassar informació i fer de pont entre els equips de coordinació pedagògica, directiu, de tutories i de mestres en general.

Objectius de l’àmbit pedagògic de la coordinació pedagògica:

 • Garantir, juntament amb l’equip directiu, el correcte funcionament de les dues etapes educatives i la seva coordinació general, trametent i vehiculant tota la informació pedagògica de l’una i de l’altra.
 • Enllaçar la coordinació d’etapes i de cicles amb l’equip directiu de forma regular i pautada.
 • Vetllar, també, pel bon funcionament del centre, pel compliment correcte de la normativa, de l’horari i el calendari de reunions.
 • Recollir per escrit els acords presos en cada etapa i prendre decisions en relació a criteris metodològics generals i transmetre-ho als equips de mestres.
 • Promoure i dinamitzar el treball dels eixos transversals a tots els nivells educatius.
 • Fer arribar informació d’interès als equips de tutories.
 • Vetllar per la coordinació amb els serveis educatius externs dependents del Departament d’Ensenyament (cap d’estudis i educació especial).
 • Vetllar per la coherència del Pla Anual.
 • Analitzar les propostes de col·laboració i de participació externes que se’ns facin i veure’n la seva possible concreció.

Objectius de l’àmbit pedagògic de les tutories

 • Garantir el treball de cohesió del grup-classe i del seu funcionament.
 • Mantenir la relació del centre amb les famílies, coordinant esforços i unificant criteris educatius.
 • Garantir el bon traspàs d’informació dels alumnes, d’un curs a l’altre, entre nivells, a través de la coordinació de cicles i d’etapes.
 • Promoure i coordinar de manera regular i periòdica l’atenció a la diversitat del seu grup concret, programant, supervisant i avaluant, amb la col·laboració estreta dels mestres especialistes.
 • Treballar en equips amb mestres paral·lels.
 • Realitzar els seguiments de l’alumnat atès per serveis externs.
 • Garantir que tot l’alumnat pugui optar a tots els serveis, sortides i activitats que proposi l’escola, oferint els recursos necessaris.

Objectius de l’àmbit pedagògic de la participació de les famílies

 • Responsabilitzar-se de l’educació dels seus fills.
 • Entendre que el centre educatius és col·laborador amb la família i que per tant com a comunitat educativa tots hem de vetllar pel seu bon funcionament.
 • Responsabilitzar-se de que tots formem comunitat educativa i que tots som agents educadors.
 • Establir lligams de coordinació i diàleg amb el tutor dels seus fill/es (entrevistes, reunions informatives,etc).
 • Vetllar pel seguiment acadèmic de l’alumne (informe signatura de controls, agendes, etc).
 • Garantir els bons hàbits d’higiene i de salut dels i les alumnes.
 • Escollir democràticament els seus representants tant en el consell Escolar com els delegats d’aula.
 • Col·laborar amb el/la mestre en el compliment de les normes de convivència per part dels alumnes.
 • Col·laborar amb l’escola en tot el referent a vacunacions i revisions mèdiques escolars.
 • Vetllar per una àmplia participació dels i les alumnes en les diferents activitats lectives realitzades fora del centre i proposades per l’escola, oferint mitjans perquè sigui possible.
 • Implicar-se en el dia a dia de l’escola a partir de la col·laboració amb l’AMPA.

Objectius de l’àmbit pedagògic de les Funcions de les mares/pares delegats de curs

Les mares/pares delegats son els representats de cada una de les classes del centre que han estat escollits en la reunió d’inici de curs pels propis pares i mares. Aquest càrrec pot ser renovable cada any.

Funcions:

 • Servir d’enllaç entre tots els pares i mares de l’aula i els representants del sector pares i mares del Consell Escolar.
 • Recollir i retornar informació a les famílies de cada classe.
 • Col·laborar en les necessitats concretes de l’aula i del Centre
 • Si l’AMPA funciona per comissions de treball, formar part d’alguna d’elles.
 • Aportar propostes de millora sobre qualsevol aspecte relacionat amb el funcionament del Centre.
 • Participar en l’organització de la festa de final de curs.