AMPA

L’ AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Josep Gras. Té com a finalitat principal vehicular la cooperació de les famílies en les activitats educatives i complementàries del centre. També és el responsable de la gestió dels serveis que ofereix el centre i que complementen l’eix curricular.

L’activitat de l’associació es focalitza en els següents punts:

  • El Projecte de Socialització de Material.
  • La programació d’activitats fora de l’horari lectiu.
  • La gestió dels serveis de menjador i acollida.
  • La col·laboració en les activitats del centre.
  • La promoció d’activitats de formació dels pares i mares.

Els membres de l’associació són tots els pares i mares amb infants a l’escola que satisfan la quota de 10€ per família, acordada en Assemblea General, que n’és l’òrgan sobirà.

La junta directiva

La junta directiva, que administra i representa l’associació, està formada per les persones següents:

President: Carles Pedret
Vicepresidenta: Roser Calvet
Secretaria: Encarna Cazorla
Tresorera: Anna Ot
Vocals: Cristina Font, Pau Argemí, Anna Jorba, Eugènia Foixench, Oriol Berch, Adrià Garriga, José Carlos Martinez.

Els objectius

Els objectius proposats per al curs 2015-16 són els següents:

  • Redefinir el Projecte de Socialització de Material.
  • Fomentar la participació de les famílies a l’Escola.
  • Crear grups de treball amb famílies de fora la junta (menjador, projecte pati, escola de MiP, etc.)
  • Engegar/donar recolzament a projectes nous.
  • Vehicular propostes de les famílies

Contacta amb els membres de la junta directiva.

L’Associació celebra dues assemblees ordinàries durant el curs on es decideixen, per votació, tots els temes que són de la seva competència.

La junta directiva representar, dirigeix i administra l’associació complint les linies marcades per l’Assemblea General.

Les reunions ordinàries de la junta directiva són l’últim dilluns de mes a les 21:30h a l’Escola. Hi podeu assistir per fer-nos saber qualsevol tema que vulgueu tractar. Si no hi podeu assistir, ens els podeu fer arribar pel mitjà que considereu oportú.

Documents

 

Darrera actualització: 21-01-2016