L´hort escolar ecològic

                      

     TALLER: “Fem ciències a l’hort ” / 4rt. de Primària inici: octubre 2014 (curs 2014-15)

INTRODUCCIÓ

En el moment actual hi ha un tema d’importància vital que creiem que cal treballar: l’ús sostenible dels recursos naturals.

El convenciment que l’escola és un dels marcs idonis per a l’adquisició de valors i per al desenvolupament d’actituds responsables envers la natura ens va estimular a tirar endavant la idea d’un hort ecològic escolar.

miniIMG_20150329_000013 carabassa3

CARACTERÍSTIQUES DEL NOSTRE HORT

Està situat en una zona per damunt de les grades de la pista esportiva que ja es va deixar sense cimentar en el seu moment. És un triangle d’uns 66 metres quadrats, on s’ha disposat també una zona de pas allargassada a base de plataformes de fusta tractada.

  Es trià aquesta ubicació per diversos motius:

• No hi ha altres espais del centre més adeqüats a l’escola: altres indrets o bé tenen poca llum solar i el subsòl està ocupat per canonades o tenen massa pendent per un talús que el delimita.

• Aquest espai ja es va deixar sense cimentar per ser aprofitat per aquests usos.

El triangle està delimitat per un petit muret que el converteix en un gran bancal elevat.

• La proximitat a la connexió del sistema de reg per degoteig de les zones enjardinades del pati.

En la construcció de l’hort s’optà pel sistema d’encoixinat, amb rotació de cultius tipus parades de crestall però modificant la forma de les parcel.les que han de ser longitudinals. El sistema d’encoixinament, on no s’ha de remoure la terra, és molt adequat per a horts petits i minimitza la feina de preparació del sòl.

En el moment de creació, sobre la base de sauló existent, s´han afegit 3 m3 de fems compostats i sh’ha barrejat i airejat el conjunt amb un motocultor.

Es preveu tenir plantes aromàtiques permanents que manten l’atractiu de l’hort, fins i tot en èpoques de poca activitat.

Fora de les parades es plantaren aquelles varietats que no es renoven cada any (carxoferes, maduixeres…), i plantes de flor per atraure insectes beneficiosos.

En el mateix recinte de l’hort s’instal·laren compostadors, destinats a reciclar la matèria orgànica procedent del mateix hort i la que hi aporten els alumnes.

 

JUSTIFICACIÓ

Per què un hort escolar ecològic?

Tenir a la vora un hort ecològic i poder-lo treballar permet establir lligams amb la terra a un alumnat de procedència diversa que normalment manté poc contacte amb la natura.

L’hort proporciona un context ideal per treballar sobre problemes reals i poder aplicar els diferents coneixements.

És un laboratori natural per l’àrea de Ciències.

El fet d’haver de tenir cura de l’hort posa tot l’alumnat en situació d’igualtat, ja que hi poden treballar amb possibilitats d’èxit alumnes nouvinguts, disminuïts, amb necessitats d’educació especial… I els nens i les nenes poden realitzar les mateixes feines, sense discriminació per raó de gènere.

A través del contacte amb l’hort i del treball que s’hi realitza s’afavoreix l’adquisició de diferents valors: responsabilitat, cooperació, respecte pel medi ambient, biodiversitat, consum responsable, estalvi, alimentació saludable

-tigre2mini dsc_0223 escoles-hortolanes

Per al desenvolupament del projecte es plantegen els següents Objectius generals:

– Afavorir la investigació i els procediments propis del treball científic.

– Promoure el coneixement del medi natural i l’impacte de l’actuació humana

sobre un ecosistema.

– Fomentar valors relatius al medi ambient i a la salut.

– Capacitar l’alumnat per buscar solucions creatives i consensuades per resoldre

problemes mediambientals.

– Afavorir la participació, la iniciativa i la responsabilitat en el treball i en la recerca

de solucions.

(Activitat inspirada en el treball de l’Escola Rubió i Ors (Reus) sota la coordinació d’Antònia Gasull “Fem ciències a l’hort” 2n premi dels Premis Angeleta Ferrer i Sensat 2009 )