Objectius Educació Primària

CICLES INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR

 

OBJECTIUS GENERALS REFERITS

ALS APRENENTATGES INSTRUMENTALS I D’ACTITUD

 

Durant l’etapa primària, l’escola vol afavorir que els nens i nenes aconsegueixin:

  • Mostrar acceptació per un mateix i pels altres.
  • Adquirir l’hàbit de discutir i debatre en clima de diàleg, mantenint una actitud de respecte.
  • Ser responsables en el compliment de les normes de convivència de l’escola.
  • Mostrar interès para participar en les activitats escolars.
  • Respectar i tenir cura de les instal·lacions i material propi i comunitari de l’escola.
  • Potenciar les actituds solidàries.
  • Desenvolupar actituds d’atenció, constància i esforç.

TUTORIA

El tutor és la persona responsable del funcionament i de la coordinació   de tots els aspectes de l’evolució de l’alumne, i l’enllaç entre la família  i l’escola. Tots els tutors disposen d’una hora setmanal d’atenció individual per parlar amb els seus alumnes individualment . Aquesta hora és normalment els dijous a les 12:30 i ha de ser concensuada per ambdues parts mitjançant una nota a l’agenda.