Consell escolar

És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

COMPOSICIÓ I COMISSIONS:

Podeu posar-vos en contacte amb qualsevol dels membres del Consell Escolar si teniu qualsevol aspecte que considereu d’interès que el Consell el discuteixi, ja sigui personalment o per correu electrònic.

FUNCIONS

 • Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del Claustre de professors, relatives a la planificació i organització docent.
 • Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del centre i sobre aquells altres aspectes relatius a l’activitat del mateix.
 • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetllar perquè es dugui a terme amb subjecció a l’establert en la Llei de Qualitat de l’Educació (LOCE) i disposicions que la desenvolupin.
 • Aprovar el Reglament de regim interior del centre.
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè aquestes s’atenguin a la normativa vigent.
 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
 •  Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i l’equip escolar.
 • Proposar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació que del centre realitzi l’administració educativa.
 • Ser informat de la proposta a l’administració educativa del nomenament i cessament dels membres de l’equip directiu.
 • Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre.
 • Qualsevol altres que li siguin atribuïdes per l’administració educativa.