Consell escolar

El consell escolar està format per:

comissions-consell-escolar-2016-2017

– Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
– Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre.
– Les vacants del consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre.
– La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.
– Transcorregut el termini de dos anys de la darrera renovació, la direcció convocarà eleccions per a la renovació parcial dels membres del consell escolar del centre, en la meitat que en cada cas correspongui, d’acord amb la regulació.
– El consell escolar es reunirà, com a mínim, a l’inici de curs i farà una reunió cada trimestre i una al final de curs.