Consell escolar

El consell escolar està format per:

Equip directiu Sector mestres Sector pares i mares Sector PAS
Directora

Olga Batet Mestre

Cap d’estudis

Pilar Clusellas Macià

Secretària

Rosa M. Torrico Camps

M.Àngela Vilajosana Capdevila *

M. Lluïsa García Guixé

M. Teresa Sampera  Bonet

Núria Camps Fons

     Raül Roca Soto

Luisa Molina Muñoz

Ana Poza Pedrosa

Núria Fàbrega Cruz (AMPA)

 

Dolors Serra Sellarés

 

Representant Ajuntament

Alfons Romero Idígoras

 

* En substitució de Miracle Vendrells Viladrich.

Comissió econòmica Comissió de convivència Junta permanent Representants al consell escolar municipal Referent coeducació
Directora

Olga Batet Mestre

Secretària

Rosa M. Torrico Camps

Representant professorat

Núria Camps Fons

Representant pares i  mares

Teresa Albets Miralles

 

Directora

Olga Batet Mestre

Secretària

Rosa M. Torrico Camps

Representant professorat

Angela Vilajosana Capdevila

Representant pares i  mares

Raül Roca Soto

Directora

Olga Batet Mestre

Cap d’estudis

Pilar Clusellas  Macià

Secretària

Rosa M. Torrico Camps

Representant professorat

M. Lluïsa García Guixé

Representant pares i  mares

M. Luisa Molina Muñoz

Directora

Olga Batet Mestre

Sector PAS

Dolors Serra Sellarés

Sector professorat

Núria Camps Fons

Sector pares i mares

Núria Fàbrega Cruz

 

 

Sector professorat

M. Lluïsa García Guixé

– Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
– Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre.
– Les vacants del consell escolar s’han d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre.
– La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.
– Transcorregut el termini de dos anys de la darrera renovació, la direcció convocarà eleccions per a la renovació parcial dels membres del consell escolar del centre, en la meitat que en cada cas correspongui, d’acord amb la regulació.
– El consell escolar es reunirà, com a mínim, a l’inici de curs i farà una reunió cada trimestre i una al final de curs.