Consell escolar

Què és el Consell Escolar del Centre?

És l’òrgan dconselle govern del centre educatiu. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’associació de pares i mares, dels alumnes i un representant de l’Ajuntament. Els representants surten elegits per votació.
Les seves funcions són entre altres:
– Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
– Aprovar el reglament de règim intern del centre.
– Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
– Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar.
– Elaborar un informe que s’inclou en la memòria anual.

A continuació podeu consultar qui són els representants del Consell Escolar de La Roda d’enguany:
Directora: Gemma Flotats
Cap d’estudis: Paulina Martín
Secretària: Isabel Mª Covas
Representant Ajuntament: Lluís Alcalà
Representants professorat: Montse Bou, Pilar Solans, Encarna Pérez, Gemma Ridameya, Dori Solvas, Rebeca Cinta
Representants pares i mares: Helena Vilalta, Mercè Comas, Jordina Vilaseca, Núria Andújar, Carolina Marroquín
Representant AMPA: Rosa Lop
Representant PAS: Joan Rodríguez