Projecte educatiu

terrassa2

Característiques fonamentals de gestió i línia pedagògica

Al servei de l’educació

La Roda és una escola al servei de l’educació dels nens i de les nenes de la ciutat de Terrassa, ubicada al barri de Sant Pere.

Va néixer com a escola privada, en el curs 1969-70, sense afany de lucre; més tard s’organitzà com a cooperativa de mestres.

Com a membre del CEPEPC – Col·lectiu d’escoles per l’Escola Pública Catalana – ha lluitat per a la seva integració a la xarxa d’escoles públiques de la Generalitat de Catalunya.

El setembre de 1988 va iniciar la seva nova etapa.

El gener de 1994 es va traslladar a l’actual edifici (c/ Salmerón 225-249) junt amb l’altra antiga escola pública del barri, CEIP Genescà, al servei de l’educació des de l’any 1931.

Una escola catalana

La Roda és una escola catalana en llengua i continguts, arrelada a la història i a la realitat nacional de Catalunya, ben oberta i solidària amb tots els pobles i les seves cultures.

Una escola de gestió democràtica

La Roda es gestiona amb la participació de de tots els sectors implicats (pares, mestres, alumnes i personal d’administració i serveis), segons les competències que els en són pròpies…

Els mestres organitzen el seu treball en equip.

L’escola promou les actituds democràtiques.

Una escola pluralista

La Roda respecta tota opció ideològica i religiosa, però s’oposa a tot tipus d’adoctrinament i manipulació; defuig qualsevol discriminació.

La Roda facilita l’adquisició d’una base cultural sobre el fet religiós.

La Roda promou el respecte als Drets Humans, els Drets del Infants i a les llibertats fonamentals.

La Roda està atenta als canvis derivats del fet migratori: el respecte personal, el coneixement cultural mutu i la necessària atenció pedagògica.

Amb un objectiu educatiu

La Roda té com a objectiu fonamental el desenvolupament actiu de totes les capacitats dels nens i de les nenes pel que fa a:

  • la salut,
  • l’equilibri emocional i l’autonomia personal,
  • la comprensió de la realitat i la capacitat d’actuar-hi,
  • les relacions personals i la vida en grup,
  • la realització intel·lectual i l’elaboració de la pròpia identitat i de les opcions personals.

Aquestes capacitats els han de permetre de contribuir a la realització d’una societat on els homes i les dones puguin progressar i gaudir dels resultats positius del procés històric.

Amb renovació constant

La Roda valora periòdicament la consecució dels seus objectius fonamentals i es mostra receptiva a tot tipus de progrés pedagògic i social.

La Roda promou la formació del professorat.escola

Objectius educatius

1. La cura i el desenvolupament de la salut dels nens i nenes

1.1. Desenvolupar hàbits saludables en l’alimentació, el repòs, la higiene, l’exercici físic, l’esbarjo i el treball.

1.2. Facilitar el coneixement i desenvolupament del propi cos i de les atencions que requereix.

1.3. Fomentar la responsabilitat dels nois en l’obtenció i el manteniment de condicions saludables en la vida col.lectiva.

2. L’equilibri emocional i l’autonomia personal dels nens i nenes

2.1. Facilitar l’aceptació de si mateix en totes les seves dimensions: el cos, els impulsos, l’afectivitat, les pròpies habilitats i limitacions, les contradiccions, en definitiva la pròpia autoestima.

2.2. Promoure l’autonomia personal: la independència de criteri, la capacitat d’establir relacions sanes amb les altres persones.

2.3. Promoure la capacitat d’acceptació dels propis errors i de reconeixement dels propis encerts.

2.4. Promoure en els nens i les nenes la capacitat d’acceptar i resoldre els conflictes que se’ls plantegin.

3. La comprensió de la realitat i la capacitat d’actuar-hi

3.1 Desenvolupar en els nens i les nenes la capacitat d’actuar en el seu àmbit de vida quotidiana – casa, carrer, escola – i de resoldre els problemes pràctics – tant personals com col·lectius – que s’hi plantegen, amb especial atenció als problemes medioambientals.

3.2 Fer comprendre que el treball i l’esforç són indispensables pel domini i el bon ús de la realitat.

3.3 Proporcionar informació indispensable perquè cada nen i nena pugui configurar-se una imatge prou precisa i comprensiva de la realitat, tot desplegant els mecanismes de raonament propis de cada edat. Donar també eines i estratègies per saber seleccionar i relacionar la informació.

3.4 Fer comprendre el caràcter global i complex de la realitat amb totes les relacions d’interdependència que s’hi donen.

3.5 Facilitar el coneixement i domini dels mitjans de transmissió i d’intercanvi cultural.

3.6 Fer els nens capaços de formular-se quines són les exigències de les diverses situacions que es viuen.

3.7 Facilitar l’anàlisi crítica del món de la publicitat i del consumisme com a forma de vida.

4. Les relacions personals i la vida en grup

4.1 Desenvolupar la capacitat de comunicació.

4.2 Desenvolupar la capacitat de sentir-se membre del grup i de la col·lectivitat de l’escola, implicat d’una manera responsable en els seus problemes.

4.3 Desenvolupar actituds d’acceptació dels altres i de predisposició a acceptar el risc que implica l’entrar en contacte profund amb els altres, el saber estimar.

4.4 Desenvolupar la capacitat d’organitzar-se en grup i gestionar conjuntament els projectes comuns.

4.5 Elaborar amb els nens i les nenes els valors i les exigències de la vida col·lectiva i fer-los responsables d’adaptar-hi el seu comportament.

4.6 Fer conscients els nens i les nenes de les arbitrarietats establertes en relació als rols socials de l’home i de la dona, per tal de promoure’n l’equitat.

5. La realització intel·lectual

5.1 Desenvolupar el gust per la curiositat i la capacitat d’observació sistemàtica.

5.2 Assegurar l’adquisició de les categories lògiques elementals (comparació, inducció, deducció, relació…) i emprar-les normalment en tota mena de situacions d’anàlisi.

5.3 Desenvolupar la capacitat de sistematitzar informacions, resumir, analitzar, sintetitzar.

5.4 Desenvolupar la capacitat de formulació d’hipòtesis relatives a la interpretació d’una qüestió problemàtica i de la capacitat d’elecció de sistemes de verificació de les hipòtesis.

5.5 Assegurar la capacitat d’expressió oral i escrita del propi pensament i la comprensió oral i lectora a un nivell suficient d’instrumentalització.

5.6 Aprofundir en el significat de les formes lingüístiques elaborades i desenvolupar la capacitat de trobar-ne de noves.

5.7 Assegurar la comprensió lògica i el domini progressiu dels mecanismes del càlcul, la resolució de problemes i la seva aplicació a la vida quotidiana.

5.8 Assegurar la comprensió i el domini progressiu dels llenguatges corporal, musical, visual i plàstic; potenciar noves formes d’expressió i valorar tot patrimoni cultural.

5.9 Facilitar la construcció de la memòria com a arxiu de dades ben ordenades i no com a simple amuntegament d’elements dispersos.

5.10 Desenvolupar la iniciativa, la concentració, la tenacitat i l’ordre, la creativitat i l’esperit crític.

6. L’elaboració de la pròpia identitat i de les opcions personals

6.1 Fer possible que els nens s’identifiquin amb propostes de valors provinents d’adults significatius. Ajudar-los a pensar per ells mateixos de forma curosa i a actuar amb autoonomia.

6.2 Fer possible que els nens coneguin diversos camps de valors humans a nivell personal i d’ordre social: honestedat, esforç, austeritat, receptivitat, esperit crític, imaginació…; sentit del deure, respecte, eficàcia, mètode, pau, solidaritat, cooperació…

6.3 Desenvolupar en el nen i la nena la capacitat d’expressar-se allò que és i les seves opcions i valoracions, utilitzant aquells elements de la seva identitat que ha triat i incorporat.