PREINSCRIPCIÓ CURS 2018/2019

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • AL CENTRE

De dilluns a divendres. De 9.15h a 13.00h

Dimarts, dijous i divendres. De 15.00h a 16.15h

 • A L’O.M.E. (Pl. Europa, 7)De dilluns a divendres: De 9.00h a 14.00hDimarts i dijous: De 16.30h a 18.30h

 

CALENDARI

 • Presentació sol·licituds: del 13 al 24 d’abril
 • Llistes amb barem provisional: 3 de maig
 • Reclamacions: del 4 al 8 de maig
 • Sorteig: 11 de maig
 • Publicació de llistes ordenades definitives: 15 de maig
 • Publicació de l’oferta definitiva: 11 de juny
 • Publicació de les llistes d’admesos: 12 de juny
 • Període de matrícula: del 21 al 27 juny

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • OBLIGATÒRIA
  • Sol·licitud única. L’imprès es facilita gratuïtament als centres i a la pàgina web: gencat.cat/ca/preinscripcio
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del DNI del pare i mare o tutors legals. En el cas de persones estrangeres, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne, si en té.

 

 • ALTRE DOCUMENTACIÓ
 • Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa.
 • Certificat municipal de convivència quan el domicili que s’al·lega no coincideixi amb el DNI o NIE.
 • Germans escolaritzats en instituts adscrits al centre: certificat de l’IES.
 • Pare, mare o tutors legals que treballin al centre un mínim de 10h setmanals: nomenament o contracte laboral o administratiu.
 • Documentació acreditativa en cas de beneficiaris de la renda mínima d’inserció.
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de l’alumne, pare, mare o germans expedit pel Departament de Benestar Social i Família, ICAM, etc… si s’al·lega discapacitat igual o superior al 33%
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
 • Informe oficial que acrediti expressament que l’alumne pateix una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclòs els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.